image-10
Utdanning

Eksamen: Ikke avlys alt

Korona påvirker eksamen også i 2021. Lektorlaget advarer mot de negative følgene for elevene og ber kunnskapsministeren sikre delvis eksamensgjennomføring.
AVRedaksjonen
29. januar, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter at så å si alle eksamener i grunnopplæringen ble avlyst våren 2020, var kunnskapsminister Guri Melby høsten 2020 tydelig på at hennes mål for dette skoleåret var å gjennomføre eksamen mest mulig som normalt.

Norsk Lektorlag mener på generelt grunnlag at eksamen er viktig for elevene og for det norske skolesystemet. Eksamensinstituttet bidrar til elevenes motivasjon, gir dem viktige erfaringer og kvalitetssikrer vurderingsarbeidet. Lektorlaget ber nå kunnskapsministeren vurdere hvilke konsekvenser avlysning får for elevene, og vurdere hvilke deler av eksamensavviklingen som kan gjennomføres med godt smittevern.

I desember nedsatte Melby en administrativ arbeidsgruppe for å vurdere hvordan eksamen kunne avvikles under pandemien. I slutten av januar kom anbefalingen om eksamensgjennomføring fra Utdanningsdirektoratet.

I notatet som er signert divisjonsdirektør Sissel Skillingshaug og avdelingsdirektør Per-Kristian Larsen-Evjen tilråder direktoratet å avlyse sentralgitt skriftlig eksamen. Det gis også råd om å avlyse muntlig eksamen, men rapporten angir også at det er mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Direktoratet mener muntlig eksamen «kan oppleves som en tilleggsbelastning i en periode hvor mange skoler rapporterer å ha hatt høy arbeidsbelastning over tid».

Økende press for å avlyse eksamen

Etter at Melby uttalte at hun mener eksamen bør gjennomføres, har presset for å avlyse eksamen økt. Elevorganisasjonen, skoleeiere, politikere og flere aviser på lederplass mener eksamener også dette skoleåret bør avlyses.

Det fikk avisa Nordlys’ politiske redaktør 28. januar til å advare mot å avlyse eksamen nå. Han påpeker at undervisningen mange steder har gått helt som normalt, uten hjemmeskole, også i de største byene i Nord-Norge, Bodø og Tromsø. At elever som har jobbet målrettet og hardt gjennom et skoleår, mange steder helt uten hjemmeundervisning, skal nektes å ta eksamen, fratar dem muligheten til å øke snittkarakterer, skriver Skjalg Fjellheim.

Grundig behandlet i Norsk Lektorlag

På grunn av de store endringene koronapandemien har gitt i rammene for undervisningen dette skoleåret, gjennomførte Lektorlaget i januar en medlemsundersøkelse om eksamensgjennomføring. (Gjennomført 15.-19. januar, N= 1493)

  • I undersøkelsen svarer et flertall av respondentene, som er Lektorlagets yrkesaktive medlemmer i skolesektoren, at sentralgitt skriftlig eksamen ikke bør gjennomføres som normalt. Andelen varierer mellom 40 og 60% etter årstrinn.
  • Hvis skriftlig eksamen gjennomføres, mener 6 av 10 at det bør gjøres med endringer og tilpasninger.
  • Hvis eksamen avlyses, støtter en del av lektorene i undersøkelsen (mellom 44 og 56%) at ulempene kan kompenseres ved andre tiltak som å la alle elever i avsluttende fag komme opp i ett fag muntlig.
  • Over en tredel av respondentene (36 %) opplever helt eller delvis press for å sette standpunktkarakterer ved halvårsvurderingen også om de mangler vurderingsgrunnlag.
  • Av dem som opplevde press, svarte 71 % at presset også var der før, men har blitt sterkere under korona, 13 % samme press som før korona, mens 17 % opplever presset som nytt og sammenfallende med pandemien.

Etter at svarene fra undersøkelsen var klare, er spørsmålet om eksamensgjennomføring drøftet både i Lektorlagets Fagpolitisk utvalg, i sentralstyret og i sentralstyrets arbeidsutvalg.

Behandlet i fagpolitisk utvalg

Ved behandlingen av saken i Lektorlagets fagpolitiske utvalg ble flere prinsipielle momenter løftet frem:

  • Både eksamen og standpunktvurdering skal gi uttrykk for kompetanse. Hvis ikke vurderingsforskriften endres, vil det være brudd på forskriften å justere standarden for vurdering.
  • Eksamen er fortsatt et av våre nyttigste verktøy for å motivere elever og for å etablere nasjonale vurderingsfellesskap.
  • Å senke standarden for vurdering fordi skoleeiere ikke har klart å gi elevene et likeverdig opplæringstilbud, vil være å godkjenne lavere kompetanse. Det vil påvirke konkurransen ved inntak til høyere utdanning for de årskullene som ikke har hatt eksamen.
  • Koronapandemien har gitt uforutsigbare forskjeller i undervisningstilbudet. Dette rammer ulikt, og gir ulike rammer både for standpunktvurderingen og for eksamen.
  • Eksamen gjør det vanskeligere for skoleledelsen å utøve press for å sette høyere standpunkt enn det er grunnlag for, eller for å sette karakter når vurderingsgrunnlaget mangler og eleven burde ha «ikke-vurdert» i faget.

Eksamensvedtak i Lektorlagets sentralstyre

– Dette er en vanskelig sak. Flertallet av Lektorlagets medlemmer mener sentralgitt skriftlig eksamen ikke kan gjennomføres som normalt, men samtidig viser undersøkelsen vår at medlemmene er svært delt i dette spørsmålet, med sterke synspunkter på begge sider, sier Lektorlagets leder Rita Helgesen.

– Vi ser også at det er store geografiske forskjeller. Noen områder har hatt lite smittetrykk og ganske normal undervisning, andre steder har flere skoler hatt mye hjemmeundervisning på rødt nivå. Dette er grunnen til at vi nå ber kunnskapsministeren vurdere konsekvensene for elevene, ved å avlyse eksamen.

Hvilke deler av eksamensavviklingen som kan gjennomføres med godt smittevern, bør drøftes grundig, og det ikke bør tas forhastede avgjørelser for muntlig eksamen nå, legger Helgesen til.

Sentralstyret i Norsk Lektorlag har etter grundig drøfting vedtatt følgende uttalelse om eksamensgjennomføring våren 2021:

«Å avlyse sentralt gitt skriftlig eksamen har flere negative konsekvenser. For skoleåret 2020/21 ser vi at det likevel kan bli nødvendig å avlyse sentralt gitt skriftlig eksamen for elever, da pandemien har ført til store forskjeller i lærernes mulighet til å gi likeverdig opplæring.

Hvis sentralgitt skriftlig eksamen vurderes avlyst, bør det avveies grundig om dette må gjøres for alle elever. Vurderingen bør legge særlig vekt på eksamen som viktig motivasjon og erfaring, og hensynet til at ulike elevgrupper trenger eksamen for å få vitnemål. Dette gjelder også elever som vil stryke om de kun får standpunktkarakter, og har eksamen som siste sjanse.

Avlysning av skriftlige eksamener førte til høyere karaktersnitt våren 2020, og dette vil trolig også skje dersom eksamen avlyses våren 2021. Dette skaper en urettferdighet hvor de korona-påvirkede kullene får en urettmessig fordel i søkningen til høyere utdanning.

Norsk Lektorlag mener Kunnskapsdepartementet må vurdere om skriftlig eksamen i programfag på Vg3 studiespesialisering og andre tilsvarende avgangsprøver på studieforberedende og yrkesfag bør prioriteres gjennomført.

Av hensyn til elevene mener sentralstyret i Norsk Lektorlag at lokalt gitt muntlig eksamen, der elever prøves i kompetansemål eleven har hatt opplæring i, må gjennomføres våren 2021. Dette vil være en viktig motivasjon til å holde læringstrykket oppe.

Også privatisteksamen bør gjennomføres som normalt. Kunnskapsministeren har understreket at Regjeringen vil dekke nødvendige ekstrakostnader for skoleåret 2020/21. Dette må selvsagt også gjelde gjennomføring av eksamen. Norsk Lektorlag forutsetter at Kunnskapsministeren vil tillate gjennomføring av eksamen i den grad det er smittevernfaglig forsvarlig.»

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
eksamen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...
Utdanning
Udir foreslår endringer i fraværsregler
Alt fravær telles, men fraværsgrensen økes til 15 prosent. Det er blant endringsforslagene til Utdanningsdirektoratet for fraværsregler i skolen. – Å være på skolen er en forutsetning for at elevene s...
Utdanning
Etter- og videreutdanningstilbud på stedet hvil
Regjeringens forslag til statsbudsjett gjenspeiler ikke ambisjonene i fullføringsreformen. – For å lykkes med fullføringsreformen, må lærerkompetanse prioriteres. Dagens ordninger for kompetanseheving...