image-8
Arbeid

Brudd i arbeidstidsforhandlingene

Norsk Lektorlag har i dag brutt forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale med KS. - Den lokale handlefriheten som KS stadig etterlyser, er i realiteten et krav om frihet til å gjøre skolen billigere, ikke bedre, sier leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen.
AVRedaksjonen
24. januar, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

– Partene står svært langt fra hverandre. Vi er provosert over tilbudet fra KS, som i praksis uttrykker mistillit til lærerne/lærerprofesjonen, sier Otto Kristiansen, forhandlingsleder for Norsk Lektorlag.

Mission impossible
Norsk Lektorlag mener det er et paradoks at KS vil utvide lærenes arbeidsår med nesten seks uker uten at elevenes skoleår utvides tilsvarende.
– Å skulle skape god undervisning på kortere arbeidsuker sammen med elevene, blir en mission impossible. KS vil binde lærerne til skolen uten garanti for at det kommer elevene til gode. Vi etterlyser samsvar mellom oppgavene vi settes til å løse og verktøyene som stilles til disposisjon. Planene for undervisningen må stadig revurderes i tråd med elevenes utvikling og reaksjoner underveis, det er en dårlig ide å tro at forarbeidet til undervisning skal kunne gjøres uker og måneder i forveien, sier Paulsen.

KS sitt ønske om å utvide skoleåret til inntil 45 uker, vil i verste fall innebære 37,5 timers uker og "vanlig kontortid". De vil fjerne de sentralt fastsatte årsrammene og heller la dem være utgangspunkt for lokale drøftinger der rektor til slutt avgjør hvor mange timer den enkelte lærer skal undervise.  Ordningen med selvstendig tid innenfor lærerårsverket skal opphøre, og det skal nå bare hete at «undervisningspersonalet skal gis tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring».

Samlet sett innebærer tilbudet at de fleste av dagens sentrale sikringsbestemmelser fjernes, og at det legges opp til større lokal styringsrett. Etter at tilbudet fra KS ble gjort kjent, har engasjementet vært svært stort i ulike sosiale medier. Mange lærere beskriver en arbeidshverdag langt fra den virkelighetsforståelsen KS ser ut til å legge til grunn.

– Undervisningspersonalet har inngående kjennskap til skolehverdagen, og avslører lett om det mangler samsvar mellom liv og lære i personalpolitikken. Det synet på undervisningsarbeid som KS har promotert det siste tiåret, gir inntrykk av mistro til lærerne som profesjon og viser et tydelig ønske om å kontrollere og telle stadig mer, sier Paulsen.

Norsk Lektorlag mener det er et tankekors at KS som er med i GNIST-partnerskapet og der jobber for å styrke rekrutteringen til læreryrket og heve lærernes anseelse, i arbeidstidsforhandlingene har fremmet krav som vil virke stikk motsatt.

– Kravet fra KS signaliserer i realiteten en mistillit til lærerne; på den ene siden sier KS at lærerne ikke vet sitt eget beste ved å arbeide 43,5 timer pr uke, på den annen side lar de det skinne igjennom at de ikke tror lærerne faktisk arbeider i hele den selvstendige tiden. En slik holdning fra arbeidsgiver er provoserende, og bidrar ikke til tillit mellom partene, sier Kristiansen.

Forhandlingsvilje?
– Som pedagoger er vi tålmodige. Hvis KS har et reelt ønske om å forhandle og finne gode løsninger har vi et forslag som vil gi en bedre skole for både skoleledere, lærere og elever. Hvis KS i ukene framover vil framføre nye momenter, er det bare å ta kontakt, sier Paulsen.

KS la fram sitt andre tilbud i et forhandlingsmøte 14.januar, med følgende tre punkter:
1. Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver utføres innenfor årsverket på 1687,5 timer fordelt på inntil 45 uker.
2.  Undervisningsomfanget fastsettes på den enkelte skole etter drøftinger. Det tas utgangspunkt i årsrammene for undervisning. Det skal tas hensyn til arbeidsmengde, gruppestørrelse, erfaring, alder, oppgaver m.m.
3.  Undervisningspersonalet skal gis tilstrekkelig tid til for- og etterarbeid og faglig ajourføring

Arbeidstidsavtalen i skolen – SFS 2213- er en sentral forbundsvis avtale. Akademikerforeningene- Norsk Lektorlag, Tekna, Naturviterne, Norges Juristforbund, NITO, Samfunnsøkonomene, Econa og Samfunnsviterne –  har forhandlet sammen mot KS, og sto samlet bak beslutningen om å bryte forhandlingene fredag.
 

Relaterte lenker:

 

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...