image-9
Arbeid

Alle skoler skal planlegge for rødt nivå

Ekspertgruppen for smittevern i skolen anerkjenner at situasjonen i videregående skole er krevende. Den vil øremerke koronamidler til skolene og ha lokale beredskapsplaner for rødt nivå.
AVRedaksjonen
18. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Regjeringens ekspertgruppe for smittevern i skolen har gjennomgått hvordan korona-pandemien har påvirket skoler og barnehager, og ga i forrige uke ut en rapport med vurderinger og anbefalinger. Regjeringen har satt som mål at læring og psykisk helse hos barn og unge skal i størst mulig grad tas hensyn til når smitteverntiltak lages. Ekspertgruppen, som har sett på elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som psykisk helse, støtter målet.

Norsk Lektorlag fikk på rekordtid stor respons på en medlemsundersøkelse om smittevern og merarbeid, og sendte i forkant av rapporten innspill til ekspertgruppen.

Alle skal ha lokale beredskapsplaner også for rødt nivå

Ekspertgruppen presiserer at smitteverntiltak må stå i forhold til og tilpasses den lokale situasjonen. Alle fylker og kommuner må ha beredskapsplaner for rødt tiltaksnivå. Det anbefales å innføre klare kriterier i smittevernveilederen for når man skal gå fra gult til rødt nivå.

Samtidig presiseres det at rødt nivå ikke betyr det samme som opplæring hjemme. Anbefalingen er at alle skoleelever får tilbud om mest mulig undervisning på skolen også på rødt nivå. Ekspertgruppen presiserer også at andre tiltak for å redusere smitte skal prøves ut før man går til rødt nivå i skoler og barnehager.

Anbefalingen er at alle skoleelever får tilbud om mest mulig undervisning på skolen også på rødt nivå

– Det er en viktig presisering at alle skoleeiere må lage konkrete lokale beredskapsplaner også på rødt nivå, det burde være selvsagt. Det burde også være selvsagt at man følger godt smittevern på gult nivå før rødt nivå vurderes, og dette må strammes opp. For altfor mange melder fra til Lektorlaget at «gult er grønt» på deres skole – slik kan det ikke være, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Ekspertgruppe mener også at tiden en skole er på rødt nivå, bør begrenses. 14 dager anbefales som maksgrense for rødt tiltaksnivå. Antall dager med stengte skolebygg foreslås begrenset til få dager.

– At man anbefaler 14-dagersperioder ved innføring av rødt nivå og krav om ny vurdering, er bra. Vi har fått ganske unisone tilbakemeldinger fra medlemmene våre om at langvarig bruk av hjemmeundervisning verken gir god læring eller gode arbeidsforhold for lærerne, sier Helgesen.

Anbefaler øremerkede midler til skolene

Deler av ekstramidlene kommunene får etter koronautbruddet, bør øremerkes barnehager og skoler, skriver utvalget i rapporten. Det skal sikre kompensasjon for kostnader som følge av smitteverntiltak.

– Dette er ikke for tidlig. Midler til klassedeling og ekstra lærerkrefter er nødvendig for at lektorer og lærere skal få en forsvarlig arbeidssituasjon, påpeker Helgesen.

Etterlyser medbestemmelse

Ekspertgruppen peker på at sentrale myndigheter må informere tydelig om hvordan ansatte og eldre elever kan etterleve smitteverntiltakene. Ekspertgruppen understreker i rapporten også at det å følge smitteverntiltakene godt, også er viktig for å ivareta ansatte. Det anbefales å involvere organisasjonene i arbeidet.

Lektorlaget mener anbefalingen om å involvere tillitsvalgte burde vært mye tydeligere.

– Erfaringer fra vår medlemsundersøkelse viser vi trenger mer enn tydeligere informasjon. Skal smitteverntiltak følges, må de først være innført. Når få skoler har avstandsmerking, og svært få har begrenset antall personer per rom, trengs bedre tiltak på gult nivå, ikke bare informasjon om å følge tiltakene som er der, understreker Helgesen.

Hun mener bedre medbestemmelse er avgjørende for å få bedre smittevern.

– Dessverre svarer under halvparten av våre tillitsvalgte i undersøkelsen at de er fornøyd med hvordan arbeidsgiver har involvert dem i lokalt smittevernarbeid. Dette må endres, sier Helgesen.

Krevende situasjon på videregående

-At man nå har fått øynene opp for hvor vanskelig det er å følge smittevernreglene på videregående skoler, er bra. Til nå har veilederne lagt til grunn jo eldre elevene er, desto mer kan man forvente at de følger smittevernreglene. Det har altså vist seg ikke å stemme – som våre medlemmer har rapportert om fra dag 1 i pandemien, legger Helgesen til.

Ekspertgruppen anbefaler å se nærmere på gode, praktiske løsninger i videregående skoler som ivaretar elevenes opplæring under pandemien.

Lektorlaget vil ha tydeligere smittevernveiledere

Lektorlaget har siden mars sendt Utdanningsdirektoratet en rekke forslag for bedre smittevern. Lektorlaget gikk nylig på nytt gjennom smittevernveilederne for ungdomsskole og videregående, og har foreslått konkrete forbedringer. Her er de åtte viktigste:

  1. Smittevernveilederne må i innledningen være tydelig på at skolene må ha beredskapsplaner for rødt nivå. Formuleringen «bør ha» er ikke tydelig nok. Det er et utbredt problem at rektorene bare viser til smittevernveilederne når lokale beredskapsplaner etterspørres
  2. Smittevernet ved skoleskyss må følge lokale anbefalinger og påbud for kollektivtrafikk. Hvis ikke er det vanskelig å forklare elevene betydningen av avstandsregelen på skolen.
  3. Gult nivå må ha klarere avstandsregler i klasserommet: Formuleringen bør være at én meter må tilstrebes også i klasserommet. Alternativt må veilederne gjøre det tydelig at elever skal sitte på faste plasser i par eller grupper der man sitter nærmere sine (få) samarbeidspartnere enn én meter, men at det er minimum én meter mellom de ulike parene/gruppene. 
  4. På gult nivå skal lærer tilstrebe å holde minst én meters avstand til elevene
  5. For gult nivå bør gjelde at elevene ikke kan bevege seg som normalt rundt i klasserommet.
  6. På rødt nivå må det gå enda tydeligere frem at det skal holdes minimum én meters avstand i alle situasjoner. 
  7. Det må tydeliggjøres i alle sammenhenger for hvem avstand på én meter gjelder: elev/elev, elev/lærer, ansatt/ansatt
  8. Alle formuleringer av typen «der det er mulig», må fjernes. De blir en unnskyldning for ikke å gjennomføre godt nok smittevern.
FAKTA

SVAR

Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet, Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Margrethe Greve-Isdahl, overlege Folkehelseinstituttet, Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...