image-3
Norsk Lektorlag mener

Kortversjonen av utdanningspolitisk program

AVRedaksjonen
20. november, 2019

Kunnskap bygger kompetanse

Vedtatt av Norsk Lektorlags landsmøte 15. november 2019.

Ny kortversjon av utdanningspolitisk program etter landsmøtet 2023 er under arbeid.   

Du finner kortversjon av utdanningspolitisk program på nynorsk, nord-samisk og engelsk her:

Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og la elevene utvikle ulike ferdigheter. Skolens fag skal bygge på akademiske, profesjonsfaglige og håndverksmessige tradisjoner.  

Norsk skole skal gi alle elever like muligheter til å realisere potensialet sitt og kunne delta aktivt i samfunnet. Utdanning er et av våre viktigste velferdsgoder, derfor har elevene et selvstendig ansvar for å utvikle kunnskap og ferdigheter. Dette ansvaret tiltar gjennom skoleløpet. 

Kunnskap er kjerneelementet i all kompetanse. I et kunnskapsintensivt og spesialisert arbeidsliv øker behovet for solide praktiske og teoretiske fagkunnskaper som kan anvendes på flere ulike måter. Dette gjør det viktigere enn før å bygge skolefagene på oppdatert kunnskap. I et samfunn med rask endringstakt trenger arbeidslivet mer kompetanse, kreativitet og omstillingsevne. Solide fagkunnskaper er en forutsetning for alt dette. 

Kunnskap er grunnleggende for både utdannelse og dannelse. Dannelsesoppdraget – å la elevene utvikle seg som individer og samfunnsborgere – må være integrert i skolens arbeid med elevenes faglige utvikling. Kunnskap er nødvendig for å sette elevene i stand til kritisk refleksjon og å gjenkjenne ufaglige og uvitenskapelige påstander.

Faglæreren forvalter våre kunnskapstradisjoner, er kulturformidler og rollemodell, og har en avgjørende rolle i elevenes læringsprosesser. Lektoren skal ha tilstrekkelig profesjonelt handlingsrom. Det er hverken ønskelig eller mulig å styre didaktikken, de pedagogiske prosessene eller det relasjonelle arbeidet i undervisningen. 

Hovedmålet for Norsk Lektorlags program er at alle elever møter en skole der de kan tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter for videre utdanning, yrkeskarriere og livsmestring. Nøkkelen til en god skole er kompetente lektorer og lærere som har gode arbeids-, lønns- og rammevilkår.

1. Lektorens autonomi

Fagene bærer skolen 

Solid faglig forankring er en forutsetning for å utvikle forståelse og dybdelæring og må derfor stå sentralt helt fra skolestart. Tydelig faglig og metodisk progresjon sikrer elevene bedre læring og bedre læringsmiljø og reduserer frafall. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk på området    

2. Tid til undervisning

Undervisning er skolens kjerneoppgave. Byråkrati, sammensatte elevgrupper og læringsressurser av ujevn kvalitet gjør det stadig mer tidkrevende å gi god undervisning. For å sikre nok tid til dette, må undervisningsbegrepet defineres tydelig, og elevene må få årstimetallet de har krav på.  

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk på området, blant annet vår definisjon av undervisningsbegrepet      

Fjern tidstyver og byråkrati 

Mye rapportering og dokumentasjon i skolen er unødvendig, IKT-systemer må lette arbeidshverdagen. Lektorer og lærere bør bruke størstedelen av sin tid til undervisningsrettet arbeid.  

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for å fjerne tidstyver     

3. En demokratisk og åpen skole 

Opplæringen skal fremme vitenskapelig tenkemåte, demokrati og likestilling. Skolens ansatte har vid og omfattende ytringsfrihet om forholdene i skolen, Norsk Lektorlag vil ha større åpenhet i og om skolen. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for ytringsfrihet og åpenhet      

4. Kompetanse

Kompetente lærere til alle 

Lektoren har en avgjørende rolle i elevenes læringsprosess. Lektorer og lærere med høy faglig kompetanse gir bedre elevprestasjoner og bidrar til sosial mobilitet hos elevene.

Elever fortjener lærere med faglig fordypning i fagene de underviser i, derfor må lektor- og lærertitlene beskyttes, og norsk skole må få kompetansekrav på alle trinn i alle fag.

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for kompetanse i skolen     

Etter- og videreutdanning

Elevene og samfunnet trenger oppdaterte lektorer og lærere. Offentlige skoleeiere er forpliktet til å kartlegge og planlegge behovet for kompetanseutvikling.

Lektorer og lærere har like stort behov for jevnlig faglig oppdatering som i en rekke andre yrker der dette er lovpålagt. Relevant etter- og videreutdanning på faglig tilfredsstillende nivå må tilbys alle i skolen.

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for etter- og videreutdanning     

Karriereveier

En god skole er avhengig av at lektorer og lærere får utvikle seg som undervisere gjennom hele yrkeskarrieren. Fagkompetansen hos undervisningspersonalet gir merverdi i alle deler av grunnopplæringen. Det må finnes faglige karriereveier i skolen, ikke bare administrative. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for karriereveier   

Lektor- og lærerutdanningene

Skolens samfunnsbyggende rolle og lektorens betydning for kvaliteten i skolen gjør det vesentlig å fortsette å heve kravene til kvalitet ved lektor- og lærerutdanningene. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for lektor- og lærerutdanningene   

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Faglig fordypning kombinert med PPU er den viktigste veien til en yrkeskarriere i skolen for akademikere og andre profesjoner med og uten yrkeserfaring, og PPU-studiet bør derfor få større nasjonal oppmerksomhet.   

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for PPU    

5. Høyere utdanning

 Kvalitet må stå sentralt i hele universitets- og høyskolesektoren. Høyere utdanning i Norge skal holde høy internasjonal standard. Fremragende undervisning må anerkjennes bedre i akademia.

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for høyere utdanning   

6. Profesjonell skoleledelse

Gode skoleledere har skolefaglig og pedagogisk bakgrunn, ansetter høyt kvalifiserte lektorer og lærere, og bygger utviklingsarbeidet på faglærernes vurderinger. Tiltak som ikke kan knyttes direkte til fag, må effektmåles og evalueres kritisk. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for skoleledelse    

7. Ansvarlige skoleeiere

Skoleeieren må sørge for at skolen har nok ressurser og drives i tråd med lov- og avtaleverk. Retten til fast stilling og fortrinnsrett til utvidet stilling må respekteres. All undervisning i skolen skal gis av kompetent personale. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for skoleeierskap     

Forsvarlig arbeidsmiljø 

Arbeidsgiveren må stille nødvendig fysisk infrastruktur til rådighet, som pauserom, stillerom og samtalerom, mobiltelefoner og annet teknisk utstyr. Skolen, elevene og de foresatte må respektere at lektorer og lærere har arbeidstid. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for et forsvarlig arbeidsmiljø     

Trygg arbeidsplass 

Lektorer og lærere har samme rett til et forsvarlig arbeidsmiljø som ansatte ved andre arbeidsplasser. Elevrettigheter må ikke gå ut over ansattes helse, trygghet og rettssikkerhet. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for en trygg arbeidsplass    

8. God skolekvalitet i hele landet 

Alle elever har rett til en fullverdig grunnopplæring. Et helhetlig kunnskapssystem for skoleforskning er nødvendig for å sikre et høyt faglig nivå i norsk skole. Norsk Lektorlag er positiv til nettundervisning, som åpner nye muligheter både for undervisning og for etter- og videreutdanning.

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for nasjonal skolekvalitet    

9. Vurdering 

Vurdering skal bidra til læring og fortelle hva eleven kan. Lærestoff og undervisningsopplegg må sikre elevene forutsigbarhet og objektivitet i vurderingen.

Faglæreren skal vurdere om rammer og grunnlag for standpunktvurdering er forsvarlig. Det er viktig å sikre at faglærer er godt kvalifisert og at det gis tilstrekkelig tid til vurderingsarbeidet og etterutdanning innen vurdering.

Eksamen er en viktig del av vurderingsarbeidet, sentrale myndigheter og skoleeier må gjennom tilstrekkelige tidsrammer og godtgjøring legge til rette for at høyt kvalifiserte undervisere påtar seg sensorarbeid. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for vurdering     

Like rammer for vurdering

Eksamens- og vurderingssystemene i norsk skole må være pålitelige og sikre at elevene vurderes på likt grunnlag, og at hver elev blir vurdert ut fra sin faktiske kunnskap i faget. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for et rettferdig vurderingssystem    

10. Tilpasset opplæring for alle

Alle elever skal ha reell rett til tilpasset opplæring av kvalifiserte faglærere. Til spesialundervisning trengs undervisningspersonale som både har fagkompetanse og spesialpedagogisk kompetanse. God utviklingsstøtte krever at skoleeieren i tilstrekkelig grad får andre profesjoner inn i skolen.

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for tilpasset opplæring    

11. Læremidler på fagenes premisser 

Godt utviklede læremidler er nødvendige verktøy i undervisningen. Underviseren skal ha reell påvirkning på valg og bruk av alle typer læremidler, som ekskursjoner, digitale læremidler og lærebøker på papir. Digitale læremidler skal ikke brukes som et middel for å spare penger. Læremidlene må ikke være utdatert. 

 Les mer om Norsk Lektorlags politikk for læremidler   

Tilbake til toppen

se mer innhold fra kategorien

Norsk Lektorlag mener
utdanningspolitikk

Flere artikler du kanskje er interessert i

Norsk Lektorlag mener
Utdanningspolitisk program for Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags utdanningspolitikk finner du her, i vårt utdanningspolitiske program.
Norsk Lektorlag mener
Tariffpolitisk program
Norsk Lektorlags tariffpolitiske program vedtatt av landsmøtet 2023.
Norsk Lektorlag mener
NKVS: Lærerkompetanse viktig for kvalitet i skolen
Norsk Lektorlag mener det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet må overvåke hvordan skolen bidrar til elevenes læring og trivsel. Lærerens kompetanse står sentralt og bør inn i NKVS.