image-4
Arbeid

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Den nye avtalen legger grunnlag for en forsterket og fornyet innsats for å forebygge sykefravær, øke jobbnærværet og fremme et inkluderende arbeidsliv. I avtaleperioden vil det være særlig fokus på raskere og mer effektiv oppfølging.
AVRedaksjonen
01. november, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

IA-avtalen
I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale som løper fram til 31. desember 2013. Avtalen må ses i sammenheng med den protokoll partene samtidig ble enige om, hvor den samlede innsatsen rettet mot å redusere sykefraværet og styrke inkluderingen er gjennomgått.

Mål
IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det er nytt at arbeidet for å styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet inngår i IA-avtalens overordnede mål.

Avtalens tre delmål videreføres:
1. Redusere sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
2. Øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne.
3. Seks måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer (personer over 50 år) i forhold til 2009.

Sammenhengen mellom målene understrekes.

Avtalen vektlegger og tydeliggjør krav til systematisk forebyggende HMS-arbeid i virksomhetene. Det er forsterket fokus på å få den sykmeldte raskest mulig tilbake i arbeid. Graderte sykmeldinger og god tilrettelegging er viktige tiltak.

Samarbeidsavtalene
Samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen. Gjeldende samarbeidsavtale videreføres inntil ny avtale er undertegnet. Det antas at ny oppdatert samarbeidsavtale sendes ut i høst.

Det er nytt av NAV kan frata virksomheten status som IA-virksomhet dersom den ikke følger opp forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Dette forutsetter imidlertid at NAV har fulgt opp sine forpliktelser. Konsekvensen er at virksomheten mister retten til å benytte de virkemidlene som er forbeholdt IA-virksomheter.

Virkemidler og forpliktelser på virksomhetsnivå
Virkemidler som videreføres eller styrkes:
– Tilretteleggingstilskudd
– Honorar til bedriftshelsetjeneste
– Utvidet bruk av egenmelding
Nytt: Det er presisert at alle IA-virksomheter skal ha en kontaktperson ved arbeidslivssentrene, som skal bistå både arbeidsgiver og tillitsvalgt/verneombud.

For å få tilgang til disse virkemidlene må virksomheten:
– medvirke aktivt i IA-arbeidet
– fastsette og følge opp konkrete aktivitets- og resultatmål
– åpne for utprøving av arbeids- og funksjonsevne
Nytt: avholde minst to IA møter i året

Regelverksendringer
Den nye avtalen forutsetter en del lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Dette gjelder blant annet flytting av stoppunkter i oppfølgingsarbeidet, avvikling av aktiv sykmelding og legens deltagelse dialogmøter.

Ekspertgruppes anbefalinger
I forkant av ny IA-avtale ble det nedsatt en ekspertgruppe som skulle vurdere, og konkretisere ulike tiltak for å nå målene i IA-avtalen. De foreslår blant annet at arbeidsgiver skal være med å finansiere sykefravær over åtte uker, samtidig som arbeidsgiverperioden kortes ned fra 16 til 10 dager. Det foreslås også omfattende opplæring/kompetanseheving av leger/sykmeldere, og en forsterkning av sanksjoner overfor alle parter (arbeidsgiver, arbeidstaker og lege/sykmelder) hvis de unnlater å følge opp sine forpliktelser.

I en tilleggsprotokoll til IA-avtalen framgår at en del av forslagene skal drøftes og utvikles videre i løpet av 2010.

 

Denne artikkelen ble publisert i Lektorbladet nr 4, august 2010.

 

se mer innhold fra kategorien

ArbeidLektorbladet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Informasjon
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.
Arbeid
SFS2213 Arbeidstidsavtalen
SFS2213 er koden for arbeidstidsavtalen for lærere i tariffområdet KS.
Arbeid
Dette bør du vite om arbeidstidsavtalen
Lærernes avtale for arbeidstid er spesiell. Arbeidstidsavtalen (SFS 2213) bestemmer blant annet hvor mye tid lærere skal arbeide, både på og utenfor skolen.