image-5
Lektorbladet

Det er tillitsvalgtes år hvert år

Arbeidsbelastningen har økt for alle i skolen etter mars 2020, men de tillitsvalgte som har stått i krysspress og kjempet for smittevern og arbeidsmiljø under uforutsigbare forhold, fortjener all honnør for innsatsen.
AVRita Helgesen
11. februar, 2021

De tillitsvalgte er navet i enhver fagforening. Uten dem hadde Norsk Lektorlag neppe fått den eventyrlige medlemsveksten vi har hatt siden starten i 1997. Vi ville heller ikke ha opplevd den økende graden av medvirkning og politisk innflytelse på alle nivåer i utdanningssystemet.

De over 8000 medlemmene har rundt 400 tillitsvalgte i ryggen som arbeider jevnt og trutt for å ivareta medlemmenes interesser. Etter koronautbruddet har tillitsvalgte blitt enda viktigere, og de har fått enda flere oppgaver på toppen av det de hadde fra før.

Jeg er stolt og takknemlig over vårt tillitsvalgtkorps, som har gjort en fabelaktig innsats i en svært krevende tid. 

Koronapandemien viser hvor viktige de tillitsvalgte er 

Arbeidsbelastningen har økt for alle fra skolehverdagen ble kastet om kull i mars 2020. Dobbeltarbeid, korte frister og stadige endringer, sykemeldinger, karantene og flere vikaroppdrag er bare noen eksempler. Tillitsvalgte har hatt en svært vanskelig jobb i kampen for å ivareta de ansattes arbeidsmiljø og godt smittevern. I tillegg til dette er det en stor ekstra belastning at mange kommuner og fylker har fått dårligere økonomi, som resulterer i økning av antall elever i klassene, nedlegging av programmer og forringelse av tilbudet til elevene. Koronasituasjonen har økt utgiftene, også når skolene har vært på gult nivå – uten ekstra bevilgninger til overtidsbetaling eller nødvendig utstyr. 

Våre tillitsvalgte vet at vi trenger beredskapsplaner og tett samarbeid mellom skolens ledelse, tillitsvalgte og ansatte

Våre tillitsvalgte vet at vi trenger beredskapsplaner og tett samarbeid mellom skolens ledelse, tillitsvalgte og ansatte. For å få til forutsigbarhet og fleksibilitet må man ha gjennomdiskutert og planlagt for rødt og gult nivå ut fra de erfaringene som er gjort tidligere. Det oppleves som stressende og respektløst at timeplaner og opplegg stadig endres og med svært korte frister.

Mange har opplevd at hensynet til elevene har kommet foran når det har blitt insistert på mest mulig fysisk undervisning på skoler der énmetersregelen har vært en vits. Tillitsvalgte og skolens ledelse står i krysspresset og er prisgitt helsemyndighetenes og politikernes vurderinger og beslutninger. Grundig planlegging og forankring av praktiske løsninger i tett samarbeid med faglærere og tillitsvalgte er helt nødvendig. 

Bidrar på svært mange områder 

I mitt arbeid som politisk leder er jeg så heldig at jeg stadig møter tillitsvalgte. De forteller om sitt arbeid, om små og store seire i hverdagen, om frustrasjoner og erfaringer. Jeg er ikke i tvil om at de fortjener tilliten de har fått, og at de ofte opplever at de gjerne ha skulle fått til enda mer. De fortjener klapp på skulderen hver eneste dag, ros og anerkjennelse for å ta på seg et arbeid som ikke alltid blir lagt merke til eller verdsatt. 

Den arbeidsplasstillitsvalgte har mange roller og oppgaver. Som tillitsvalgt for alle medlemmene på skolen er de viktigste oppgavene å delta på medbestemmelsesmøter, arrangere medlemsmøter, delta på lokale og sentrale forhandlinger om arbeidstid og lønn og gi bistand til enkeltmedlemmer. 

Den gode tillitsvalgte forankrer standpunkter blant medlemmene, har forberedt seg godt til møter ved å innhente relevante fakta og forberede gode argumenter. Man kommer lengst ved å opptre saklig og konstruktivt i møte med arbeidsgiveren, men samtidig opplever tillitsvalgte å ikke bli møtt tilbake med tilsvarende tillit og respekt. Mange erfarer at det da er klokt å samarbeide innad på skolen med de andre fagforeningene og med lektorlagstillitsvalgte i kommunen og fylket. Det er ikke uvanlig at tillitsvalgte har oversikt over medlemmenes arbeidstidsavtaler, passer på at skolen har gode veiledningsordninger for nyansatte, gir innspill til årsplaner, i byggeprosesser og de årlige budsjettene. Tillitsvalgte bidrar ofte til gode ansettelsesprosesser og løsninger ved overtallighet, og mange er de ansattes representanter i råd og utvalg. 

Tillitsvalgte setter de ansattes arbeidsmiljø på agendaen, og bidrar til at det i størst mulig grad er gode rutiner og rammer for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø og forebygge problemer. Den tillitsvalgte gir ofte råd og bistand til enkeltmedlemmer, og det kan være vanskelig. Å ha oversikt over lover, forskrifter og avtaleverk kan ikke alle ha, og da er det godt å ha hovedtillitsvalgt og Norsk Lektorlags rådgivere og sekretariat i ryggen. I personalsaker er det ekstra utfordrende, og da anbefaler vi å kontakte hovedtillitsvalgt og/eller juridisk kontor. 

Lektorlagets interne dugnadshelter 

Mange jobber mye mer enn frikjøpsressursen, og mange bidrar dessuten i tillegg med utallige frivillige timer uten frikjøp som politiske og faglige tillitsvalgte i vår organisasjon. Takk til fylkesledere, sentralstyremedlemmer og medlemmer i organisasjonens mange fagutvalg, tariffpolitisk utvalg og fagpolitisk utvalg. Uten dere ville vårt politiske arbeid vært mye vanskeligere. Dere bidrar med innspill i politiske prosesser og tariffpolitikk, i høringer, programarbeid og organisasjonsutvikling. Dere bidrar til å forme, fremme og synliggjøre Norsk Lektorlags politikk.

Fylkesledere har en sentral rolle som bindeledd mellom det lokale og nasjonale nivået, og er medlemmenes politiske talerør på fylkesnivået. Mange markerer seg i mediene, ofte i samarbeid med hovedtillitsvalgte. Fylkeslederne arrangerer årsmøter, leder arbeidet i fylkesstyret, deltar på landsmøter og gir råd til sentralstyret. Flere fylkesledere tar også initiativ til samlinger for tillitsvalgte og medlemmer, og noen arrangerer i tillegg faglige og sosiale aktiviteter som lektorquiz og lektorpub. Medlemmene i fylkesstyrene er viktige og gode støttespillere for fylkeslederne, og vil bli enda viktigere fremover når fylkene er blitt større og færre. 

Fagutvalgsmedlemmene har gjort en formidabel innsats med innspill til nye læreplaner og eksamensordninger i fagfornyelsen. Mange arbeidstimer er brukt til å gi konkrete tilbakemeldinger på utkast til overordnet del, kjerneelementer, kompetansemål og vurderingsordninger. Fortsatt arbeider flere utvalg med læreplanutkast i programfag, og kampen for å bevare todelt eksamen i matematikk pågår for fullt. 

Strekker oss videre 

Koronadugnaden er for lengst slutt, men tillitsvalgte og ansatte presses til å fortsette gratisarbeidet. Arbeidsmiljøloven, arbeidstidsavtalen og det generelle avtaleverket gjelder fortsatt. Vi strekker oss langt, vi verken sutrer eller overdramatiserer, og vet at medlemmene melder om uholdbare tilstander som har vart i månedsvis.

Tillitsvalgte skal stå i dette videre og trenger honnør og støtte i kampen. Takk for innsatsen, og lykke til videre. Dette står vi sammen om! 

På bildet: Her er en rekke ferske tillitsvalgte i Norsk Lektorlag på grunnkurs i 2019. Foto: Eva Rose 

se mer innhold fra kategorien

Lektorbladet
Politisk leder har ordet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Informasjon
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.