image-6
Lønn

Beregning av ansiennitet i Oslo kommune

Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.
AVRedaksjonen
20. april, 2023

For å plasseres inn i lønnstabellen i Oslo kommune, må lønnsansienniteten beregnes. Den skal beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaring, mens arbeidsgiver er ansvarlig for å beregne riktig.

Lønnsansiennitet beregnes etter fylte 18 år. All arbeidserfaring, både offentlig og privat, skal regnes med i lønnsansienniteten. Omsorgstjeneste og verneplikt beregnes også. Ekstravakter regnes så lenge det er mer enn 700 timer per år.

Bestemmelsen finner du i Del A §12 i Dokument 25.

Kap. 12 Lønnsansiennitet

§ 12.1 Fastsettelse av lønnsansiennitet ved ansettelse i Oslo kommune

Lønnsansiennitet fastsettes ved ansettelse og regnes tidligst fra fylte 18 år.

All offentlig og privat tjeneste med fast avtalt arbeidstid godskrives fullt ut i lønnsansienniteten.

Ekstrahjelp/timelønnet arbeid som utgjør minst 700 timer pr år godskrives som 1 års lønnsansiennitet.

Ved ansettelse før 01.01.2021, se § 12.5.

Ved ansettelse som fagarbeider/håndverker etter avlagt fagprøve medregnes 2 år av læretiden i bedrift/virksomhet i lønnsansienniteten.

Omsorgstjeneste godskrives med inntil 2 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eldre og syke. Omsorgstjeneste godskrives med ytterligere 4 år i lønnsansiennitet for arbeidstaker i stilling som spesielt er tillagt omsorgsfunksjoner.

Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

§ 12.2 Opptjening av lønnsansiennitet under ansettelse i Oslo kommune

Arbeid med fast avtalt arbeidstid godskrives fullt ut i lønnsansienniteten.
Arbeidstaker beholder sin lønnsansiennitet ved overgang fra en stilling til en annen stilling i kommunen.

Ekstrahjelp/timelønnet arbeid som utgjør minst 700 timer pr år godskrives som 1 års lønnsansiennitet.

Ved ansettelse før 01.01.2021, se § 12.5.

§ 12.3 Fravær under ansettelse i Oslo kommune

Fravær som regnes med i lønnsansienniteten:

a) Fravær med hel eller delvis lønn
b) Fravær ved oppdrag i arbeidstakerorganisasjon og offentlig verv
c) Permisjon uten lønn medregnes med inntil ett år
d) Fravær under omsorgstjeneste til sammen med evt. omsorgstjeneste godskrevet ved ansettelse etter § 12.1, 6. ledd, medregnes for inntil 2 år eller ytterligere 4 år for arbeidstaker i stilling som spesielt er tillagt omsorgsfunksjoner
e) Permisjon uten lønn i forbindelse med etter- og videreutdanning godskrives med inntil 3 år
f) Fravær ved verneplikt

§ 12.4 Nærmere om beregning av lønnsansiennitet mv. under ansettelse i Oslo kommune

Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.

Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

Ansettelser av kortere varighet enn 1 måned godskrives ikke. Ansettelser av kortere varighet enn 1 måned godskrives likevel dersom flere slike ansettelser til sammen evt. sammen med timelønnet arbeid over 1 år utgjør minst 700 timer.

Ved avlønning i læretid i kommunen, jf. del B punkt 6, gis ikke ansiennitetstillegg.

§ 12.5 Ikrafttredelse av endrede bestemmelser og virkning ved overgang til annen stilling i kommunen etter 01.01.2021

Ovennevnte bestemmelser om lønnsansiennitet gis virkning fra 01.01.2021. Lønnsansiennitet for arbeidstakere i kommunen ansatt før 01.01.2021 og som gjelder tjenestetid før dette tidspunkt, beholdes. Dette gjelder også ved overgang til annen stilling i kommunen etter 01.01.2021.

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.