Vurdering

Kan rektor presse meg til å gi en bestemt karakter eller endre en karakter?

MARS, 2023

SVAR:

Nei.

Etter opplæringslovforskriften § 3-15(4) er det du som er faglærer som setter karakterene i faget for dine elever. Loven er helt klar på at karaktersetting er faglærers ansvar. Så lenge din vurderingspraksis er i samsvar med læreplanen, og vurderingene dine er godt underbygget, saklige og ryddige, er det du som har det avgjørende ordet i karaktersettingen – ikke rektor.

Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen i faget. Stort fravær hos eleven eller andre særlige grunner kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag til å gi standpunktkarakter i fag. Innsats skal bare være en del av vurderingsgrunnlaget om det følger av lærerplanen i faget.

Utdanningsdirektoratets (Udir) rundskriv 2-2020 er tydelig på at hvis læreren har tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, skal eleven vurderes og også ha mulighet til å oppnå høyeste karakter. Men: Rundskrivet sier ikke noe om når «tilstrekkelig vurderingsgrunnlag» foreligger. Det er det opp til faglærer å avgjøre. Karakteren er satt når den er «ført inn» i skolens system.

Selv om det er faglærer som setter karakter, har rektor ansvaret for at det blir gjort enkeltvedtak om ikke å gi standpunktkarakterer i fag. Denne formelle vedtakskompetansen gjør nok at noen rektorer tror at de også kan bestemme karakteren. Det kan de ikke, men de må påse at eleven skal være tilstrekkelig varslet på forhånd om at de ikke vil få karakter i faget.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler