Bilde av en lærer som hjelper fire elever med en oppgave. Foto: iStock.
Arbeid

Skal foreslå endringer i prøver og undersøkelser i skolen

Hvordan kan skolene jobbe mer systematisk med å bedre skoletilbudet? Hvilke målinger av kvaliteten i norsk skole har vi bruk for? Regjeringen har satt ned et partssammensatt offentlig utvalg som skal se på dette. Fagsjef i Lektorlaget, Wenche Bakkebråten Rasen, deltar i utvalget.
AVRedaksjonen
09. juni, 2022

– En god fellesskole er avhengig av at vi vet noe om hva og hvor mye elevene lærer slik at vi kan gjøre endringer hvis det trengs. Norsk Lektorlag er positive til å være med i utvalget som skal gjennomgå bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

Et nytt regjeringsunevnt utvalg skal kartlegge og gjennomgå hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter har for verktøy, prøver og datakilder til kvalitetsutvikling. Utvalget skal komme med anbefalinger for arbeidet med kvalitetsutvikling som skjer i skolen gjennom hele opplæringsløpet.

«Vi trenger å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten på norske skoler og hvordan vi driver kvalitetsutvikling. I dag legger vi veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen, kan telles», sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Må ta med kompetanse, timekutt og ufaglærte

I dag består kvalitetsvurderingssystemet i skolen av blant annet nasjonale prøver, kartleggingsprøver, brukerundersøkelser som Elevundersøkelsen og internasjonale studier som PISA.

Norsk Lektorlag mener målinger av skolekvalitet bør inkludere data om undervisningspersonalets kompetanse. Dessuten bør kvalitets- og avvikssystemer som fanger opp timekutt, mangel på kvalifiserte lærere, bruk av ufaglærte, lærerløse timer, uforsvarlige arbeidsforhold og liknende, tas i bruk.

Lektorlagets første offentlige utvalg

– Norsk skole skal holde et høyt nivå. Jeg ser fram til å bidra i utvalgsarbeidet. Spesielt ser jeg fram til å diskutere hva vi trenger av data om kvaliteten i skolen, og hvordan informasjon fra målinger kan brukes i kvalitetsutvikling i klasserom over hele landet, sier fagsjef i Norsk Lektorlag Wenche Bakkebråten Rasen.

Det offentlige utvalget har medlemmer fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og akademia. Utvalget skal involvere elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og relevante organisasjoner og fagmiljøer i arbeidet.

Dette er første gang Norsk Lektorlag er representert i et offentlig utvalg.

 Professor Tine Sophie Prøitz leder utvalget.

Utvalget skal levere en NOU i to deler:

  • En delinnstilling som beskriver styrker og utfordringer i dagens system og analyse av hvilke behov ulike nivå har for informasjon og støtte for å drive kvalitetsutvikling skal leveres tidlig i 2023
  • En hovedinnstilling med anbefaling av eventuelle endringer, og forslag til tiltak og modeller som kan støtte arbeid med kvalitetsutvikling, skal leveres senest 15. oktober 2023

Utvalgets medlemmer:

Professor Tine Sophie Prøitz, Moss (utvalgets leder)

Lærer Henning Hansen, Lyngen

Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen

Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland

Leder Karen Inga Eira, Kautokeino

Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo

Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje

Leder Elevorganisasjonen Edvard Botterli Udnæs, Oslo

Professor Rolf Vegar Olsen, Oslo

Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
undervisning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
1446 færre lærere fikk tilbud om videreutdanning i år
Regjeringen melder at 5653 lærere får tilbud om videreutdanning. Det er det laveste tallet siden 2016. I fjor fikk 7099 lærere tilbud om videreutdanning.
Arbeid
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Arbeid
Digitalisering må støtte god opplæring
Regjeringen skal lage en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Digitalisering må være et middel for å få høy kvalitet i opplæringen, ik...