image-7
Arbeid

Norsk Lektorlag vant oppsigelsessak mot Innlandet fylkeskommune

Eidsivating lagmannsrett har kommet til at skolens oppsigelse av en lektor er usaklig og ugyldig. – Dommen er en viktig og prinsipiell avklaring av en ansatt i skolens rettsvern i 9a-saker, sier advokat Else Leona McClimans i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. desember, 2022

Foto: Advokat Else Leona McClimans og advokatfullmektig Marianne Lindmark Pedersen har jobbet med saken.

Undervisningspersonalets stillingsvern i saker om elevers skolemiljø (de såkalte §9A-sakene) er et viktig tema for Norsk Lektorlag. Det finnes lite rettspraksis om dette siden loven ble endret i 2017.

– Vårt medlem ble sagt opp fordi skolen mente hun blant annet hadde manglende struktur i undervisningen, manglende evne og vilje til å ta imot ønsker fra elevene om forbedringer i undervisningen, samt sviktende skjønn og dømmekraft i sin opptreden ovenfor elever. Fra skolens side ble det hevdet at det resulterte i «utrygghet og opplevde krenkelser som er i strid med Opplæringsloven kapittel 9A», sier advokat Else Leona McClimans i Norsk Lektorlag.

Lektoren fikk ikke medhold i tingretten.

Anket til lagmannsretten

– Norsk Lektorlag valgte å anke tingrettens dom til lagmannsretten. Vi ønsket å få en avklaring fra lagmannsretten både på hvor terskelen for når krenkelser foreligger i opplæringslovens forstand, og hvor langt tilbake i tid klager fra elever skal kunne utgjøre oppsigelsesgrunnlag, sier McClimans.

Hun viser til at i denne saken lå mange av de påståtte hendelsene som begrunnet oppsigelsen, langt tilbake i tid. I tingretten var det eldste forholdet som ble vektlagt fra skoleåret 2009/2010.  

Før klager fra to ulike klasser i 2020 var det ikke dokumentert klager rettet mot lærerens utøvelse av lærerrollen.

Lagmannsrettens flertall bemerker i dommen at eldre forhold bare kan trekkes inn i vurderingen om de ikke ligger for langt tilbake i tid. For likeartede og beslektede forhold antydes det en grense på to til tre år, mens det for forskjellige forhold er problematisk å trekke inn forhold som er eldre enn dette.

Lærere må få mulighet til å imøtegå klager fra elever

Lagmannsretten fant at skolen må «reagere vesentlig raskere på kritikkverdig oppførsel enn det arbeidsgiver har gjort her. Spørsmål som arbeidsgiver mener kan være med på å gi grunnlag for en oppsigelse må tas opp med arbeidstakeren uten ugrunnet opphold og avgjøres innen rimelig tid».

Advokat Else Leona McClimans i retten.

– Vi er svært fornøyde med resultatet i denne dommen, som underbygger at undervisningspersonalet har tilsvarende stillingsvern som øvrige arbeidstakere, sier McClimans.

– Selv om retten finner at læreren i et par konkrete tilfeller har krenket elevene, er retten tydelig på at lærere skal få mulighet til å imøtegå klager fra elever, og også kunne korrigere egen arbeidsutførelse uten å bli oppsagt av den grunn. I dette tilfellet vektla retten at lektoren ikke hadde fått en reell mulighet til å forbedre seg etter at hun mottok klagene.

Ankefristen for Innlandet fylkeskommune er fire uker.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
oppsigelse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Fornøyd med ny Hovedavtale i staten
– Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Nyheter
Etterlyser mer ressurser til å møte digitale trusler for læring
Norsk Lektorlag har gjennom mange år pekt på utfordringen med manglende regulering av digitale verktøy i skolen. – Vi trenger mer ressurser og styrket faglig autonomi for å unngå at elevenes grunnlegg...
Arbeid
4 av 10 lektorer mangler fortsatt oppdaterte læremidler
Norsk Lektorlag har spurt medlemmene om tilgangen til læremidler i skolen. – Undersøkelsen viser at fortsatt må fire av ti lektorer bruke utdaterte læremidler i enkelte fag. Dette bekrefter at innkjøp...