Advokat Else Leona McClimans og advokatfullmektig Marianne Lindmark Pedersen. Bilde.
Arbeid

Norsk Lektorlag vant oppsigelsessak mot Innlandet fylkeskommune

Eidsivating lagmannsrett har kommet til at skolens oppsigelse av en lektor er usaklig og ugyldig. – Dommen er en viktig og prinsipiell avklaring av en ansatt i skolens rettsvern i 9a-saker, sier advokat Else Leona McClimans i Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
20. desember, 2022

Foto: Advokat Else Leona McClimans og advokatfullmektig Marianne Lindmark Pedersen har jobbet med saken.

Undervisningspersonalets stillingsvern i saker om elevers skolemiljø (de såkalte §9A-sakene) er et viktig tema for Norsk Lektorlag. Det finnes lite rettspraksis om dette siden loven ble endret i 2017.

– Vårt medlem ble sagt opp fordi skolen mente hun blant annet hadde manglende struktur i undervisningen, manglende evne og vilje til å ta imot ønsker fra elevene om forbedringer i undervisningen, samt sviktende skjønn og dømmekraft i sin opptreden ovenfor elever. Fra skolens side ble det hevdet at det resulterte i «utrygghet og opplevde krenkelser som er i strid med Opplæringsloven kapittel 9A», sier advokat Else Leona McClimans i Norsk Lektorlag.

Lektoren fikk ikke medhold i tingretten.

Anket til lagmannsretten

– Norsk Lektorlag valgte å anke tingrettens dom til lagmannsretten. Vi ønsket å få en avklaring fra lagmannsretten både på hvor terskelen for når krenkelser foreligger i opplæringslovens forstand, og hvor langt tilbake i tid klager fra elever skal kunne utgjøre oppsigelsesgrunnlag, sier McClimans.

Hun viser til at i denne saken lå mange av de påståtte hendelsene som begrunnet oppsigelsen, langt tilbake i tid. I tingretten var det eldste forholdet som ble vektlagt fra skoleåret 2009/2010.  

Før klager fra to ulike klasser i 2020 var det ikke dokumentert klager rettet mot lærerens utøvelse av lærerrollen.

Lagmannsrettens flertall bemerker i dommen at eldre forhold bare kan trekkes inn i vurderingen om de ikke ligger for langt tilbake i tid. For likeartede og beslektede forhold antydes det en grense på to til tre år, mens det for forskjellige forhold er problematisk å trekke inn forhold som er eldre enn dette.

Lærere må få mulighet til å imøtegå klager fra elever

Lagmannsretten fant at skolen må «reagere vesentlig raskere på kritikkverdig oppførsel enn det arbeidsgiver har gjort her. Spørsmål som arbeidsgiver mener kan være med på å gi grunnlag for en oppsigelse må tas opp med arbeidstakeren uten ugrunnet opphold og avgjøres innen rimelig tid».

Advokat Else Leona McClimans i retten.

– Vi er svært fornøyde med resultatet i denne dommen, som underbygger at undervisningspersonalet har tilsvarende stillingsvern som øvrige arbeidstakere, sier McClimans.

– Selv om retten finner at læreren i et par konkrete tilfeller har krenket elevene, er retten tydelig på at lærere skal få mulighet til å imøtegå klager fra elever, og også kunne korrigere egen arbeidsutførelse uten å bli oppsagt av den grunn. I dette tilfellet vektla retten at lektoren ikke hadde fått en reell mulighet til å forbedre seg etter at hun mottok klagene.

Ankefristen for Innlandet fylkeskommune er fire uker.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
oppsigelse§9A

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...