image-1
Lønn

Fakta om KS-oppgjøret og bakgrunn for streiken

AVRedaksjonen
28. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forhandlinger i kommunal sektor:

 • KS tariffområde er overordnet tariffpart for alle landets 429 kommuner, 18 fylkes-kommuner og ca. 500 bedrifter. Det er 40 arbeidstakerorganisasjoner som har parts-forhold gjennom 4 forhandlingssammenslutninger.
 • Over 439.000 stillinger har sine arbeidsvilkår regulert i hovedtariffavtalen. Om lag 400.000 av disse stillingene omfattes av sentrale lønnsforhandlinger.
 • Akademikerne kommune representerer derimot i hovedsak ansatte hvor lønna forhandles lokalt, ca. 36.500.

Oppstarten av årets forhandlinger:

 • Lønnsforhandlingene mellom Akademikerne og KS startet torsdag 8. april.
 • Akademikerne kommune forhandler for ca. 16.200 i kommunal sektor. Hovedtyngden av Akademikernes medlemmer befinner seg i andre såkalte områder (kapittel 5) enn Fagforbundet (Kapittel 3) og Utdanningsforbundet (kapittel 4).
 •  Akademikernes viktigste krav var å gjøre noe med de store likelønnsutfordringene mellom privat og offentlig sektor. Da er et lønnsløft i offentlig sektor nødvendig. Derfor ble det krevet en økonomisk ramme som kunne ta høyde for dette. Særlig er det viktig å gjøre noe med lønnsutviklingen til langtidsutdannede lærere. Undervisningspersonalet har hatt en dårligere gjennomsnittlig lønnsvekst enn alle andre arbeidstakergrupper i sektoren siden undervisningspersonalet ble overført til den kommunale sektoren.
 • For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er lektorene som forhandler sammen med øvrige lærere i skolesektoren. Akademikerne ønsker at også denne gruppen skal omfattes av de lokale forhandlingene og krevde det i årets oppgjør. Det er viktig for at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i framtiden.
 • Siden 2002 har utforming av kommunesektorens lønns- og forhandlingssystem gitt kommunene og de lokale parter et stadig større lokalt handlingsrom i lønnspolitikken. Akademikerne er positive til at KS i årets oppgjør har vist vilje til å fordele en større andel av pengene lokalt. På den måten har man større mulighet til å møte de utford-ringene sektoren og den enkelte kommune står overfor.

Meglingen og brudd:

 • 30. april gikk forhandlingsfristen ut. Oppgjøret gikk da til mekling hos meklingsman-nen. Meklingsfristen gikk ut 26. mai ved midnatt.
 • Etter et halvt døgn med mekling på overtid ble det klart at meklingsmannen ikke fant å kunne fremme noen skisse til avtale. Uten en slik skisse kan ikke partene komme videre i meglingen. Dermed var alle de fire hovedsammenslutningene de facto i streik fra fredag morgen 28. mai.

 Akademikernes pressemelding da streiken var et faktum: (27.05.2010)

– Vi blir tvunget ut i streik

Meklingsmannen varslet torsdag 27. mai at det ikke var mulig å komme frem til enighet i opp-gjøret i kommunesektoren, og at det derfor ikke var grunnlag til å legge frem en skisse.

– Vi beklager at det ikke var mulig å finne en omforent løsning, sier Ole Jakob Knudsen, forhan-lingsleder i Akademikerne kommune.

Knudsen viser til at det i årets oppgjør, så langt, ikke er blitt presentert et helhetlig tilbud man har kunnet ta stilling til. Akademikerne har hele tiden vært innstilt på å komme fram til en løsning, sier Knudsen. Akademikerne har i forbindelse med årets oppgjør, vært innstilt på å få løst viktige spørsmål:

 • Manglende likelønn mellom offentlig og privat sektor: Akademikerne i kommunesektoren tjener 70 % av en akademiker i privat sektor, dette gapet må reduseres for å rekruttere flere akademikere til kommu-nesektoren og dermed bedre kvaliteten på tjenestetilbudet.
 • Det er viktig for oss at alle våre medlemmer blir omfattet av lokal lønnsdannelse.

Akademikernes streikeuttak er konsentrert til Østfold-byene.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.
Lønn
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene med Oslo kommune
– Kommunens tilbud var ikke godt nok, sier forhandlingsleder Erik Graff.
Lønn
Lønnsoppgjøret: Bryter forhandlingene i kommunal sektor
– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å komme til enighet, men nå trenger vi hjelp av Riksmekleren, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.