image-6
Lønn

Fakta om KS-oppgjøret og bakgrunn for streiken

AVRedaksjonen
28. mai, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Forhandlinger i kommunal sektor:

 • KS tariffområde er overordnet tariffpart for alle landets 429 kommuner, 18 fylkes-kommuner og ca. 500 bedrifter. Det er 40 arbeidstakerorganisasjoner som har parts-forhold gjennom 4 forhandlingssammenslutninger.
 • Over 439.000 stillinger har sine arbeidsvilkår regulert i hovedtariffavtalen. Om lag 400.000 av disse stillingene omfattes av sentrale lønnsforhandlinger.
 • Akademikerne kommune representerer derimot i hovedsak ansatte hvor lønna forhandles lokalt, ca. 36.500.

Oppstarten av årets forhandlinger:

 • Lønnsforhandlingene mellom Akademikerne og KS startet torsdag 8. april.
 • Akademikerne kommune forhandler for ca. 16.200 i kommunal sektor. Hovedtyngden av Akademikernes medlemmer befinner seg i andre såkalte områder (kapittel 5) enn Fagforbundet (Kapittel 3) og Utdanningsforbundet (kapittel 4).
 •  Akademikernes viktigste krav var å gjøre noe med de store likelønnsutfordringene mellom privat og offentlig sektor. Da er et lønnsløft i offentlig sektor nødvendig. Derfor ble det krevet en økonomisk ramme som kunne ta høyde for dette. Særlig er det viktig å gjøre noe med lønnsutviklingen til langtidsutdannede lærere. Undervisningspersonalet har hatt en dårligere gjennomsnittlig lønnsvekst enn alle andre arbeidstakergrupper i sektoren siden undervisningspersonalet ble overført til den kommunale sektoren.
 • For Akademikernes medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene i den enkelte kommunale virksomhet. Unntaket er lektorene som forhandler sammen med øvrige lærere i skolesektoren. Akademikerne ønsker at også denne gruppen skal omfattes av de lokale forhandlingene og krevde det i årets oppgjør. Det er viktig for at offentlig sektor skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft i framtiden.
 • Siden 2002 har utforming av kommunesektorens lønns- og forhandlingssystem gitt kommunene og de lokale parter et stadig større lokalt handlingsrom i lønnspolitikken. Akademikerne er positive til at KS i årets oppgjør har vist vilje til å fordele en større andel av pengene lokalt. På den måten har man større mulighet til å møte de utford-ringene sektoren og den enkelte kommune står overfor.

Meglingen og brudd:

 • 30. april gikk forhandlingsfristen ut. Oppgjøret gikk da til mekling hos meklingsman-nen. Meklingsfristen gikk ut 26. mai ved midnatt.
 • Etter et halvt døgn med mekling på overtid ble det klart at meklingsmannen ikke fant å kunne fremme noen skisse til avtale. Uten en slik skisse kan ikke partene komme videre i meglingen. Dermed var alle de fire hovedsammenslutningene de facto i streik fra fredag morgen 28. mai.

 Akademikernes pressemelding da streiken var et faktum: (27.05.2010)

– Vi blir tvunget ut i streik

Meklingsmannen varslet torsdag 27. mai at det ikke var mulig å komme frem til enighet i opp-gjøret i kommunesektoren, og at det derfor ikke var grunnlag til å legge frem en skisse.

– Vi beklager at det ikke var mulig å finne en omforent løsning, sier Ole Jakob Knudsen, forhan-lingsleder i Akademikerne kommune.

Knudsen viser til at det i årets oppgjør, så langt, ikke er blitt presentert et helhetlig tilbud man har kunnet ta stilling til. Akademikerne har hele tiden vært innstilt på å komme fram til en løsning, sier Knudsen. Akademikerne har i forbindelse med årets oppgjør, vært innstilt på å få løst viktige spørsmål:

 • Manglende likelønn mellom offentlig og privat sektor: Akademikerne i kommunesektoren tjener 70 % av en akademiker i privat sektor, dette gapet må reduseres for å rekruttere flere akademikere til kommu-nesektoren og dermed bedre kvaliteten på tjenestetilbudet.
 • Det er viktig for oss at alle våre medlemmer blir omfattet av lokal lønnsdannelse.

Akademikernes streikeuttak er konsentrert til Østfold-byene.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...