image-8
Lektorbladet

Fagfornyelsens premisser legges nå – bidra med dine vurderinger!

Hva er det viktigste elevene må lære i dine fag? Hvilke temaer må de kunne litt om, noe om eller mye om, og på hvilket trinn skal temaene introduseres? Hvordan sikre ønsket progresjon i faget? Når bør det formuleres kompetansemål? Hvordan kan verdigrunnlaget fra overordnet del inngå i undervisningen i dine fag?
AVWenche Bakkebråten Rasen
05. februar, 2018
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorbladet 1-2018

Alt dette – og mer – kan du mene noe om når Utdanningsdirektoratet ber om tilbakemeldinger til skissene til hva som skal være kjerneelementer i fagene. Etter denne spørringen er det Kunnskapsdepartementet som fastsetter kjerneelementer i fagene.

Stort engasjement for hva som må med
Arbeidet med nye læreplaner er godt i gang. I første fase har kjerneelementgrupper jobbet frem forslag til kjerneelementer – det viktigste i de ulike fagene. To ganger har det vært mulig å komme med innspill til skisser utarbeidet av kjerneelementgruppene, og totalt kom det inn ca. 3 000 innspill i løpet av høsten.
Direktoratet har blant annet brukt videosnutter og Facebook som kanaler for å nå ut til mange. Fra august til november fikk informasjonssiden udir.no/fagfornyelsen 22 863 besøk, og av disse gikk rundt 10 000 videre til høringene for skissene til kjerneelementgruppene.

Forarbeidet i gang
– Vi holder på å fornye fagene i skolen for at læreplanene skal kunne legge til rette for mer dybdelæring i opplæringen. Vi jobber nå med et forarbeid til læreplanene der vi både skal finne hvilken retning fagene skal ha, og hva det er viktig å prioritere av innhold i fagene. Vi er glade for å få så mange innspill til dette viktige arbeidet. Vi ser at mange har forslag til temaer de mener skolen må tilby opplæring i. Få gir innspill til hva som må prioriteres fremfor noe annet som kanskje skal kuttes ned, eller tas ut. I utkastene til fagene foreslås en fornyet retning for flere av fagene gjennom de kjerneelementene som er valgt, noe innhold er foreslått tatt ut sammenliknet med gjeldende læreplaner, og noe innhold er tenkt spesielt for noen trinn fremfor på så mange trinn som i dag. Vi er helt avhengige av å få gode, faglig funderte innspill fra de som står i klasserommet hver eneste dag om hva som skal være fornyelsen og innretningen for fagene, på hva som kan prioriteres opp, ned – eller kuttes helt ut, sier Tone Børresen Mittet, som leder Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for fagfornyelsen.
I første fase har også Utdanningsdirektoratet arrangert ulike workshops for lærere, skoleledere og skoleeiere for å få innspill til videreutvikling av læreplanstrukturen. Norsk Lektorlag har i denne prosessen gitt klar beskjed om at fagenes ulike egenart må prege læreplanene. Det er ikke sikkert at én mal for læreplanene, en rigid læreplanstruktur, vil gi gode arbeidsverktøy for lærere og lektorer i skolen. Det mener Lektorlaget må være et mål for hele fagfornyelsen.

Den som vet hvor sko(l)en trykker
– Når kjerneelementgruppenes endelige forslag blir sendt ut på høring, oppfordrer jeg alle engasjerte lektorer til å sette seg inn i hensikten med fagfornyelsen, og vurdere kritisk de skissene som foreligger. Mange premisser legges denne våren. Det er vesentlig at de som underviser i skolen i dag, ikke venter og ser til læreplanutkast foreligger, men setter seg inn i det arbeidet som er gjort til nå, og gir sine faglig funderte anbefalinger. Når læreplanutkast foreligger neste vinter, vil mange viktige avveininger allerede være gjort, og det kan bli «for sent å snu skuta», sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Arbeidet framover mot ferdige læreplaner
Første fase med arbeid med kjerneelementer, de prioriterte tverrfaglige temaene, grunnleggende ferdigheter og hvordan verdigrunnlaget beskrevet i læreplanens overordnede del skal inkorporeres i fagene, skal være ferdig til 1. juni.
– Dette er en gyllen mulighet til å sette lektorprofesjonens preg på innholdet i skolen for flere tiår framover. Diskuter med kollegaer, send bidrag til våre fagutvalg eller direkte til direktoratet. Om ikke lektorene som står i skolen gir tydelige signaler om hvilke prioriteringer vi ønsker i fagene, risikerer vi å overlate viktige veivalg til byråkrater og særinteresser. Det er dere som har overblikk i egne fag, og som må rope varsko der det trengs, sier Helgesen.

Har du spørsmål til spørringen eller om fagfornyelsen generelt? Wenche B. Rasen er Norsk Lektorlags kontaktperson for fagfornyelsen, og kan nås på wbr@norsklektorlag.no.

Hva skjer når i fornyelsen av fagene?

Vi har allerede får ny overordnet del av læreplanen. Kjerneelementene skal være definert i løpet av 2018, og det utvikles utkast til læreplaner i 14 ulike fag. Høsten 2020 skal det nye læreplanverket tas i bruk.

2017 –  kjerneelementer
September – Første innspillsrunde på kjerneelementer.
Oktober – Andre innspillsrunde på kjerneelementer.

2018 – læreplangruppene starter
Februar/mars – Ferdige utkast publiseres på udir.no, og alle kan gi innspill på utkastene.
Mai – Læreplangruppene blir etablert.
Juni – Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementer i fag.
August –  Læreplangrupper starter.

2018/2019 –  læreplanene utvikles
I denne perioden skal vi utvikle læreplanene og veilednings- og støtteressurser.
Læreplangruppene er satt sammen av lærere med praktisk erfaring fra skolen og fagpersoner med relevant faglig, pedagogisk, didaktisk kompetanse.
Forslag til læreplaner sendes på høring.
Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forbereder seg på å ta det nye læreplanverket i bruk.

2020/2021 – nye læreplaner
Nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

se mer innhold fra kategorien

LektorbladetUtdanning
fagfornyelsen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.