image-3
Lektorbloggen

Bevilger 66,8 millioner til valgfag i ungdomsskolen

Ved framleggingen av statsbudsjett for 2012 foreslår regjeringen å bruke 66,8 millioner kroner til innføring av valgfag i ungdomsskolen.
AVRedaksjonen
06. oktober, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lærere på ungdomstrinnet vil få tilbud om etterutdanning med spesiell vekt på klasseledelse, lese- og regneopplæring. Grunnopplæringen totalt styrkes med 152 millioner kroner.

– Neste års budsjett er også et håndslag til lærerne som får omfattende støtte til faglig og pedagogisk utvikling. Sammen med de nye valgfagene vil dette gi en nødvendig fornyelse av ungdomstrinnet, sier Kristin Halvorsen i en pressemelding 6.oktober.

Neste års 8. klassinger blir det første kullet som får valgfag siden 1997. Det skal utarbeides nasjonale fagplaner for 12 – 15 nye fag. Åtte av disse er under utarbeidelse og skal ferdigstilles i høst. Det legges vekt på at det skal arbeides praktisk i disse fagene og at de skal gi varierte utfordringer. Fagene spenner fra sceneproduksjon og design til informasjonsarbeid, teknologi og entreprenørskap. Fra skolestart 2013 og 2014 skal tilbudet gjelde også for 9. og 10. trinn. De totale kostnadene anslås til i overkant av 470 millioner kroner.

Tverrfaglighet, ikke ufaglighet
NLL har i et notat til KUF-komiteen på stortinget advart mot at tverrfaglige valgfag står i fare for å bli ufaglige dersom det ikke stilles strengere krav til lærerkompetanse på alle fagområder som skal trekkes inn i de enkelte valgfagene.
NLL er positive til forslaget om innføring av valgfag i ungdomsskolen, men er usikker på om 1,5 timer per uke er tilstrekkelig for en reell fornyelse av ungdomstrinnet. NLL skriver bl.a:

” Kvaliteten i de nye valgfagene vil først og fremst avhenge av skolenes vilje og evne til å skaffe lærere med solid faglig kompetanse og med kunnskap om god pedagogisk tilnærming i det aktuelle faget.  At valgfagene skal være tverrfaglige, og dermed utvikles som tverrfaglige temaer, kan være et godt prinsipp, men dette stiller desto strengere krav til lærerkompetanse på alle de fagområder som skal trekkes inn. Læreplanene i disse valgfagene bør utformes slik at valgfagene ikke inviterer til ufaglighet i stedet for tverrfaglighet. Norsk Lektorlag anbefaler at det foretas jevnlig kartlegging av lærerkompetanse i fagene, og at utviklingen følges nøye. ”

Høring om ungdomsskolemeldingen mandag 10.oktober
Norsk Lektorlag deltar i KUF-komiteens høring om stortingsmeldingen om ungdomsskolen mandag 10.oktober. Høringen vil bli direkteoverført på Stortingets nett-TV, fra kl 12.

Kunnskapsdepartementet om sentrale prioriteringer i statsbudsjettet for 2012:

Ungdomstrinnet

Regjeringen ønsker å gjøre undervisningen på ungdomstrinnet mer variert og praktisk. Blant tiltakene er disse mest sentrale:
• Valgfag: Utvikle nasjonale læreplaner i ti til tolv valgfag.
• Klasseledelse: Det skal utvikles et skolebasert program over fem år for kompetanseutvikling i klasseledelse.
• Regne- og lesesatsing: Det skal utvikles en regnesatsing for å bidra til et mer variert og praktisk opplæringstilbud i matematikk. Regjeringen vil samtidig forsterke lesesatsingen med særlig vekt på gutter på ungdomstrinnet.
• Økt fleksibilitet: Kunnskapsdepartementet vil sende på høring forslag om å endre fag- og timefordelingen for å gi rom for lokal fleksibilitet.
 

Valgfag

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 67 millioner kroner til innføring av valgfag på 8. trinn fra høsten 2012, jf. Meld.St.22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Valgfagene vil ha et nasjonalt bestemt innhold, men det skal gis rom for stor variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skolen. Opplæringen i disse fagene skal være praktisk og gi elevene økt kompetanse.

Etter- og videreutdanning

Regjeringen foreslår å bruke totalt om lag 400 millioner kroner på kompetanseutvikling i grunnopplæringen. Staten har etablert et system for kompetanseutvikling som består av tre hovedelementer: et varig system for videreutdanning, etterutdanning for nasjonalt prioriterte områder og rektorutdanning. I tillegg kommer midler til kompetanseutvikling innenfor rammen av Ny GIV.]

Relaterte lenker:

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?