image-6
Lønn

Akademikerne varsler konflikt i Oslo og KS

Ingen av Norsk Lektorlags medlemmer tas ut i første uttak. Medlemmer som tas ut i streik vil bli varslet fire dager før en eventuell opptrapping.
AVRedaksjonen
16. mai, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

På bildet: Norsk Lektorlags medlemmer i streik ved Sande videregående skole i Vestfold i 2014.

Onsdag 1. mai brøt Akademikerne tarifforhandlingene både i Oslo i KS, og tariffoppgjørene gikk til megling for å forsøke å oppnå enighet og unngå streik. Meglingen foretas av Riksmekleren, og meglingsfrist er torsdag 23. mai ved midnatt for begge tariffområder. Meglingen er en lukket prosess, og begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddel vi per i dag har dersom forhandlinger og megling ikke fører frem. Under en megling og en eventuell streik er det helt nødvendig – og avgjørende – å kunne sette makt bak kravene.

Vi forventer at KS bidrar til en meglingsløsning. Norsk Lektorlags medlemmer er foreløpig IKKE omfattet av Akademikernes varsler om plassfratredelse hverken i KS eller i Oslo. Akademikerne kan imidlertid når som helst vurdere å øke omfanget. Hvis det blir streik i din kommune eller fylkeskommune kan det bli aktuelt å trappe opp. Medlemmer som vurderes tatt ut ved et senere tidspunkt, vil bli behørig varslet fire dager før iverksetting av en eventuell opptrapping.

I en konflikt er det noen medlemmer som tas ut for å streike på vegne av fellesskapet, men alle medlemmer i tariffområdet er omfattet av konfliktsituasjonen. Dette medfører at:

  • Ingen medlemmer må påta seg arbeidsoppgaver som skulle vært utført av kolleger som er tatt ut i streik. Dette gjelder  uansett hvilken fagforening de streikende tilhører.
  • Alle tillitsvalgte kutter all kontakt med arbeidsgiver som er regulert av hovedavtalen

Mer om:

Streikebryteri – streikebryterbegrepet

Streikebryteri betyr at streikerammet arbeid likevel utføres. Det er kun virksomhetens øverste leder og personalleder som kan utføre de streikedes oppgaver uten at dette blir å anse som streikebryteri.

  • Det er den streikende organisasjonen som i de enkelte konkrete tilfeller vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri.
  • Det er streikebryteri dersom en arbeidstaker som er tatt ut i streik, likevel utfører sitt arbeid, helt eller delvis.
  • Akademikerne og medlemsforeningene vil reagere meget sterkt på streikebryteri under en lovlig streik.
  • Arbeidsgivers styringsrett gir ingen rett til å beordre annet personell til å overta arbeid som den streikende ellers utfører. Hovedregelen er at streiken verken innskrenker eller utvider arbeidsplikten til de arbeidstakerne som ikke omfattes av den. Disse skal fortsette med sitt ordinære arbeid, men ikke gjøre mer arbeid enn man til vanlig gjør. Dette innebærer at arbeidstakere som ikke er i streik, ikke kan settes til å utføre det arbeidet de streikende vanligvis ville gjort. Situasjonen er derfor annerledes enn når en arbeidstaker er borte fra ferie, sykdom e.l.
  • Det er en klar tradisjon for at streikebryteri er et begrep som eies, defineres og forsvares av organisasjonene, men det må til enhver tid forventes nye «angrep» på dette fra arbeidsgiver siden.
  • Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar for å forhindre at streikebrytersituasjoner oppstår.
  • Dersom man oppdager at noen har utført sine oppgaver etter at man kommer tilbake fra streik er det viktig å melde dette fra til sin lokale streikekomité, som igjen melder dette videre til sentral streikekomité.

I tariff- og konfliktordboken finner du flere nyttige ord- og begrepsforklaringer knyttet til tariffoppgjør, megling og konfliktberedskap.

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørstreik

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...