image-6
Lektorbladet

Tilsetting av lektorstudenter

Kan rektor fritt ansette lektorstudenter i fast stilling selv om de ennå ikke har avlagt og bestått siste eksamen? KS og Utdanningsdirektoratet er uenige.
AVNina Sandborg
24. april, 2018

Juridisk talt, Lektorbladet 2-2018

Vi er nå inne i den delen av året hvor det gjøres mange ansettelser på skolene. Mange lektorstudenter som er i siste studiesemester søker sin første lektorjobb. For å ha en jobb å gå til idet skoleåret starter opp i august, må de søke jobb før de har fullført studiet og kan dokumentere at de har bestått eksamen.

Udir: Må ha fullført

Det har vært diskutert hvordan opplæringslovens § 10–1, krav om kompetanse ved tilsetting av undervisningspersonell, er å forstå i disse tilfellene. Visma Veilederen har skrevet om problemstillingen, og de innhentet en uttalelse fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i juni 2017. Utdanningsdirektoratet mener at det er tidspunktet for vurderingen og tilsettingsvedtaket som er avgjørende, ikke tiltredelsestidspunktet. Det betyr at man må ha fullført utdannelsen, og siste eksamen må være bestått, for å kunne tilsettes i en fast stilling for undervisning i skolen.

KS: Kan vurderes på lik linje

KS, derimot, mener at det avgjørende tidspunktet for vurderingen er når man begynner i stillingen, altså tiltredelsestidspunktet. Den 5. mars 2018 publiserte KS Advokatene en ny artikkel på ks.no: «Om tilsetjing av lærarstudentar. Kan kommunane gå til fast tilsetjing av lærarstudent med den føresetnaden at utdanninga er fullført på det tidspunkt ein tar til i lærarstillinga?» Det korte svaret fra KS Advokatene er ja. Lektorstudenten som har avsluttende eksamen til sommeren, skal vurderes på lik linje med andre søkere som fyller vilkårene for fast tilsetting etter opplæringsloven § 10–1, dersom tidspunkt for oppstart i stillingen er etter at utdanningen er fullført.

Dersom lektorstudenten tilsettes med den forutsetning at eksamen fullføres og bestås, er denne avtalen bindende dersom forutsetningen oppfylles. Hvis ikke, så kan arbeidsgiver enten gå bort fra avtalen eller ansette midlertidig etter opplæringsloven § 10–6. Slik midlertidig ansettelse er bare mulig dersom det ikke er andre søkere som fyller kompetansekravene og ellers er egnet for stillingen.

Tillitsvalgte må passe på!

I dette spørsmålet er altså Utdanningsdirektoratet og KS ikke enige, noe som er juridiskfaglig interessant for en som meg. Men det er problematisk for våre lektorstudenter, som er på vei ut i en yrkeskarriere og selvfølgelig ønsker seg fast stilling. Konsekvensen av Utdanningsdirektoratets forståelser at man som nyutdannet lektor til sommeren kun kan få midlertidig ansettelse fra skolestart i august hvis det ikke er andre søkere som fyller kompetansekravene. Man kan heller ikke være med å konkurrere om de faste stillingene som utlyses om våren.

I denne saken er jeg enig med KS Advokatene i deres tolkning av de bestemmelsene som kommer til anvendelse ved tilsetting av lektorstudenter som er i ferd med å avslutte sin utdanning og som søker sin første jobb. Jeg oppfordrer Lektorlagets tillitsvalgte til å være oppmerksomme i ansettelsesprosessene, slik at lektorstudentenes søknader ikke legges til side med feil begrunnelse.

OPPDATERING:
Det foreligger nå en avklaring fra Kunnskapsdepartementet om at kompetansekravet i opplæringsloven § 10-1 ikke er til hinder for at snart ferdig utdannede lærere kan vurderes på lik linje med andre kvalifiserte søkere – og kan gis tilbud om undervisningsstilling med forbehold om oppnådd lærerutdanning på tiltredelsestidspunktet. Departementet har den 7. mai 2018 kommet til at kompetansekravet i opplæringsloven § 10-1 må forstås slik at det er tilstrekkelig at kravet er oppfylt når læreren  tiltrer stillingen, og ikke ved tilsettingstidspunktet slik Utdanningsdirektoratet uttalte i 2017.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
ansettelse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.