image-4
Juridisk talt

Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

En ny lovbestemmelse trådte i kraft 1.januar 2010. Et arbeidsforhold kan bringes til opphør når den ansatte fyller 70 år.
AVNina Sandborg, leder av juridisk kontor Norsk Lektorlag
15. februar, 2010
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 15-13a om opphør av arbeidsforhold grunnet alder, erstatter den tidligere bestemmelsen i § 15-7 fjerde ledd.

”Arbeidsmiljøloven § 15-13a. Opphør av arbeidsforhold grunnet alder

(1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

(2) Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker.

(3) Før varsel gis skal arbeidsgiver så langt det er mulig innkalle arbeidstaker til en samtale, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

(4) Arbeidstaker som ønsker å fratre, har en tilsvarende varslingsfrist på en måned, likevel slik at kravet til skriftlighet ikke gjelder.”

Aldersgrensen

Aldersgrensen kan være satt lavere i tariffavtale, bedriftsinterne regler etc., men må da være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende etter lovens regler om forbud mot aldersdiskriminering. Det gjelder ingen lavere aldersgrense for lærere i grunnskole og videregående skole.

Formkrav
Varslingsregel: arbeidsgiver må varsle den ansatte skriftlig dersom arbeidsforholdet ønskes opphørt når den ansatte fyller 70 år. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varselet er kommet fram til arbeidstaker. Det er ikke nødvendig å gi oppsigelse for at arbeidsforholdet skal opphøre på grunn av oppnådd aldersgrense, det holder med et skriftlig varsel.

Konsekvensen av at varsel gis senere enn denne fristen, er at man ikke plikter å fratre før seks måneder etter at varsel faktisk er gitt.

Hvis arbeidstaker selv ønsker å fratre ved fylte 70 år, må arbeidsgiver varsles om dette, men da holder det å varsle kun en måned før fratreden og det kan skje muntlig.

Så langt som mulig skal det gjennomføres en avslutningssamtale før det gis varsel om oppsigelse grunnet alder for at partene skal kunne drøfte hvorvidt arbeidstaker skal slutte eller eventuelt fortsette i arbeid etter at aldersgrensen er passert.

Fortsatt ansettelse utover 70 år

I forarbeidene avklares at dersom arbeidstaker etter fylte 70 år fortsetter, reengasjeres eller ansettes, vil arbeidstaker ikke lenger ha stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Reglene om midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 vil således ikke ha noen praktisk anvendelse. Hva som skal gjelde ved avslutning av arbeidsforholdet må avtales mellom partene.

Debatt
I debatten om aldersgrenser i arbeidslivet har forholdet til diskrimineringsregler vært sentral. Lovgiver mener at det ikke er i strid med EUs diskrimineringsregelverk eller arbeidsmiljøloven å ha en lovbasert aldersgrense for oppsigelsesvernet på 70 år.

Akademikerne gikk inn for å oppheve bestemmelsen om opphør av arbeidsforhold grunnet alder, fordi det er uheldig at loven opererer med en generell adgang til å si opp arbeidstakere på grunn av alder. Det er like store ulikheter blant 70-åringer som det er blant 50-åringer.

I lovforarbeidene skriver departementet blant annet følgende: ”En aldersgrense innebærer at arbeidsgiver har en mulighet til å slippe å si opp en alderssvekket arbeidstaker med den begrunnelse at vedkommende ikke lenger fungerer tilstrekkelig i sitt arbeide. En aldersgrense legger således til rette or en verdig avgang fra arbeidslivet.”

De fleste arbeidstakere slutter i arbeidslivet lenge før de fyller 70 år. Det er en svært liten gruppe som blir sagt opp grunnet alder. Den demografiske utviklingen tilsier at flere i fremtiden må jobbe lenger og dette kan medføre at antallet oppsigelser grunnet alder vil øke. Hovedutfordringene med å få flere til lå stå lenger i arbeid ligger imidlertid ikke i arbeidsgruppen 70 pluss, men i gruppen 55 til 70 år.

Denne spalten er publisert i Lektorbladet nr. 1 2010.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
arbeidsforholdpensjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.