Juridisk talt

Kompetansekrav og tilsetting på vilkår

Det er nye lovbestemmelser om kompetansekrav i undervisningsstilling og tilsetting på vilkår. Nyheten er at det nå stilles krav om relevant faglig kompetanse også for å undervise, ikke som tidligere kun ved tilsetting. Dessuten åpnes det for tilsetting på vilkår om at utdanning gjennomføres.
AVNina Sandborg, leder av juridisk kontor
31. januar, 2014
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Nye kompetansekrav i undervisningsstilling

Ved tilsetting
Opplæringsloven § 10-1 stiller krav om kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling i grunnskole og videregående skole. Den som skal tilsettes, må ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.
Det avgjørende for hvilken faglig kompetanse den som skal tilsettes må ha, er som hovedregel hvilket  undervisningsbehov skolen  har lyst ut.

Lovbestemmelsen er som før, det er ikke ved tilsetting at de nye kompetansekravene er innført. Imidlertid vil det nye kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i realiteten ha som konsekvens at rektor også på tilsettingstidspunktet må se hen til hvilke fag skolen kan komme til å trenge lærere i, utover det som er utlyst.

For å undervise
Opplæringsloven § 10-2 stiller som hovedregel krav om at tilsatte som skal undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i.

Det er gjort omfattende unntak fra hovedregelen. Unntatt er den som er midlertidig tilsatt etter opplæringsloven § 10-6 eller etter arbeidsmiljøloven (vikarer), eller den som er tilsatt på vilkår etter opplæringsloven § 10-6a.
Videre vil kravet (sitat fra lovgivers merknader) «ikkje omfatta dei som tilfredsstiller eit av krava for å bli tilsett i skolen før § 10-2 blir sett i kraft. Dette unntaket omfattar dei som er tilsette i undervisningsstilling etter § 10-1 og arbeider i skolen i dag, men også dei som oppfyller tilsetjingskrava sjølv om dei for tida ikkje er tilsette i skoleverket. Dersom ein har påbyrja, men ikkje fullført, ei utdanning som er nødvendig for å oppfylle krava etter §10-1, vil kravet om å ha relevant kompetanse i undervisningsfaget gjelde. Det er likevel gjort eit unntak frå dette for dei som fullfører tidlegare allmennlærarutdanning etter at § 10-2 trer i kraft. Dette gir likebehandling av alle med allmennlærarutdanning, og vil gjelde dei som etter overgangsreglane mellom gammal  allmennlærarutdanning og ny grunnskolelærarutdanning
får høve til å fullføre si utdanning etter gammalt system».

Dessuten kan skoleeier, så langt det er nødvendig, fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag i tilfeller der skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Forutsetningen for dette er at skolen ikke har nok kvalifiserte lærere i faget, og at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan oppfylles i størst mulig grad.
Det må tas stilling til dette for hvert skoleår. Når det gjelder spesialundervisning, kan det gis unntak for kravet om kompetanse i undervisningsfaget dersom en konkret vurdering av eleven og den spesialundervisningen som skal bli gitt, tilsier det (jf. opplæringsloven §
5-5, tredje ledd).

Ansettelse på vilkår
Det vil være mulighet for å ansette en som ennå ikke har fullført utdanningen, og som dermed ikke oppfyller kompetansekravet, dersom det stilles betingelse om at utdanningen blir gjennomført.

Virkningstidspunkt og forskrifter
De nye lovbestemmelsene trådte i kraft 1.januar 2014. Departementet gir nærmere forskrifter om krav til utdanning og praksis for den som skal tilsettes og for de som skal undervise. Departementet kan i forskrift også fastsette at det ikke skal stilles krav om relevant kompetanse i enkelte fag.

Utdanningsdirektoratet arbeider med en revidering av kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven, som skal vedtas av Kunnskapsdepartementet. I skrivende stund er nye forskrifter
ikke vedtatt. Juridisk talt kommer tilbake med informasjon om innholdet i forskriftene når de er vedtatt.

Denne spalten er publisert i Lektorbladet #1 2014.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
kompetanse

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.