image-3
Norsk Lektorlag mener

Høringsuttalelse om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven 

Merknader til § 3 Opplæringslovas anvendelse. 
AVRedaksjonen
27. mars, 2020

Målet må være å gi god opplæring – med en forsvarlig arbeidsbelastning

Norsk Lektorlags medlemmer forstår at Norge er i en ekstrem situasjon og er villige til å strekke seg langt for å få dette til å fungere.  Tilbakemeldinger fra våre medlemmer og fylkesledere går i hovedsak på at faglærere bruker mye mer tid enn vanlig, og det meldes om tegn på slitasje etter kort tid.  Samtidig erfarer vi nå at skolene ikke bruker tilkallingsvikarer som normalt. Eksempelvis forventes det at en lærer som har sykt barn jobber om natten, det settes ikke inn vikar.  Redusert bruk av tilkallingsvikarer i skolen får også negative konsekvenser både for studenter som har ekstrajobb som tilkallingsvikarer, for nyutdannede og andre deltidsansatte som kan ha deler av stillingen som tilkallingsvikar. En del nylig pensjonerte lektorer utgjør også en reservestyrke som kan trå til for å skaffe nok undervisningsressurser i denne situasjonen.

Vi ber på denne bakgrunnen om en tilføyelse i midlertidig forskrift om lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid 19, § 3 Opplæringslovas anvendelse (nytt fjerde ledd):  
 Skolene skal så langt som mulig sørge for at vikarer settes inn ved fravær. 

Vi ber regjeringen i tillegg vurdere å rette en henvendelse til arbeidsgivere i skolesektoren om å sørge for at bruken av tilkallingsvikarer ikke reduseres, men heller forsterkes i situasjonen med digital undervisning som krever mer oppfølging av elevene. Både lektor- og lærerstudenter og pensjonerte lektorer og lærere utgjør en reservestyrke som nå kan trå til for å sikre god undervisning til elevene. 

Fag- og timefordeling må gjenspeile ordinær fag- og timefordeling

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt høringsnotat at skolen også må vurdere hvilken fag- og timefordeling det vil være mulig og hensiktsmessig å legge opp til.  Skolene har i ordinær undervisning dimensjonert undervisningsstaben til å kunne tilby grunnskoleopplæring som tilsvarer ordinær fag- og timefordeling. Vi ser ingen rimelig grunn at ikke opplæringen som også gis i denne perioden skal kunne forholdsmessig gjenspeile ordinær fag- og timefordeling. Enkelte skoler tilbyr nå kun hjemmeoppgaver i norsk, engelsk og matematikk. En slik reduksjonistisk tilnærming mener vi ikke er hensiktsmessig, spesielt ikke i en tid hvor fagenes ulike arbeidsmåter og egenart kan være en viktig motivasjonskilde for elevene.

Vi ber på denne bakgrunnen om en tilføyelse i midlertidig forskrift om lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid 19, § 3Opplæringslovas anvendelse (nytt første ledd):

Opplæringens fag- og timefordeling skal forholdsmessig gjenspeile ordinær fag- og timefordeling så langt det er mulig. 

Digital undervisning krever tilgang til bredbånd, mobiltelefoner og utstyr

I forslaget til ny § 3 andre ledd vises det også til at «skolene skal organisere opplæringen slik den finner det hensiktsmessig og forsvarlig ut fra (…) tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr (….)». Vi viser til innspill om behovet for ekstraordinære tiltak, fremført gjennom Akademikerne til Arbeids og sosial-departementet, hvor vi påpeker at digital undervisning krever tilgang på nødvendig infrastruktur med god nok kapasitet til å håndtere mer trafikk. Vi er redd formuleringen i § 3 andre ledd kan bli en sovepute for skoleeiere som ikke har gjort de nødvendige investeringene i infrastruktur i forkant av dette utbruddet. Tilgang på nødvendig infrastruktur handler blant annet om:

  • Kapasitet på bredbånd i hjemmet (båndbredde). Dette er særlig utfordrende i strøk med dårlig bredbåndsutbygging og for lærere som underviser hjemmefra samtidig som egne barn deltar i undervisning med sine lærere.  
  • Elever som ikke kan delta i undervisning fordi de ikke har bredbånd hjemme, og ikke har (stor nok) datakvote på sitt mobilabonnement
  • Lærere som må øke bruken av privat mobiltelefon i arbeidet uten kompensasjon. (Elevene kontakter lærere på mobil når de ikke kommer gjennom på arbeidsgivers systemer.)  
  • Lærere uten nødvendig utstyr (hodetelefoner/mikrofoner/skjermer m.v.) for å undervise digitalt.
  • Skoleeiers digitale systemer har ikke serverkapasitet oppskalert til nåværende bruk. Rettearbeid og oppfølging tar lengre tid og må flyttes til andre tidspunkt.  


Norsk Lektorlag vil oppfordre medlemmer til solidarisk å bidra ved å stille privat utstyr til rådighet. Utover dette bes regjeringen ta nødvendige grep for å sikre:

  • at lærere og elever har tilgang til internett til undervisningsformål.  
  • at lærere har tilgang til mobiltelefon (samt mobildata) og annet nødvendig teknisk utstyr den tiden man underviser digitalt hjemme fra
  • at skoleeiers systemer får tilstrekkelig serverkapasitet 


Vennlig hilsen
Rita Helgesen, leder

se mer innhold fra kategorien

Norsk Lektorlag mener
høringsuttalelsekorona

Flere artikler du kanskje er interessert i

Norsk Lektorlag mener
Utdanningspolitisk program for Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags utdanningspolitikk finner du her, i vårt utdanningspolitiske program.
Norsk Lektorlag mener
Tariffpolitisk program
Norsk Lektorlags tariffpolitiske program vedtatt av landsmøtet 2021.
Norsk Lektorlag mener
NKVS: Lærerkompetanse viktig for kvalitet i skolen
Norsk Lektorlag mener det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet må overvåke hvordan skolen bidrar til elevenes læring og trivsel. Lærerens kompetanse står sentralt og bør inn i NKVS.