høringsuttalelse

Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags høringsuttalelse til forskriftsfesting av retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling
Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven
Forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i opplæringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kap. 5 om klage på vurdering
Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags høringsuttalelse om forslag til unntak fra dokumentasjonskravet for fravær
Forslag til unntak fra dokumentasjonskravet for fravær om helsegrunner i reglene om fraværsgrensen og fraværsføring.
Norsk Lektorlag mener
Norsk Lektorlags høringsuttalelse til NOU 2019:25
NOU 2019:25 Med rett til å mestre- struktur og innhold i videregående opplæring (Liedutvalget).
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelser fra Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag er høringsinstans i en rekke saker knyttet til utdannings- og tariffpolitikk. Her finner du våre høringssvar og innspill.
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forslag til endringer i bestemmelser om vurdering: Del 1 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om vurdering som følge av fagfornyelsen
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om forslag til endringer i bestemmelser om vurdering: Del 2 Høringsnotat om forslag til endringer i bestemmelser om eksamen
Norsk Lektorlag mener
Høringsuttalelse om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven 
Merknader til § 3 Opplæringslovas anvendelse.