image-10
Lektorbladet

Ferie og juss

Hva gjør du dersom du blir syk i ferien? Og hvordan er det med feriepengene første yrkesår?
AVRedaksjonen
05. juni, 2018

av Nina Sandborg, leder av juridisk kontor (Lektorbladet 3-2018)

Vi får en del spørsmål som gjelder ferieavvikling, feriepenger, sykdom i ferien, utsettelse av ferie. I denne artikkelen er det gitt en del praktisk informasjon som gjelder undervisningspersonalet i KS området. I all hovedsak gjelder det samme i Oslo kommune.

Rett og plikt til ferie
Undervisningspersonalets sommerferie på fem uker avvikles sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Dette er bestemt i hovedtariffavtalen. I 2018 betyr det at ferien for lektorene starter onsdag 27. juni og varer til og med tirsdag 31. juli. Undervisnings- og møtefrie dager utover dette er ikke ferie i ferielovens forstand. Tidspunktet for ferien er fastsatt i tariffavtalen, men annet tidspunkt kan fastsettes etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Du har både rett og plikt til å avvikle full ferie, også når du skifter arbeidsgiver. Og det er arbeidsgiver som skal sørge for at du avvikler full ferie.
Fra man fyller 60 år kan man ta en uke ferie til, men den bestemmer man selv når man vil ta.

Sykdom
Om du blir syk før den formelle sommerferieperioden starter, kan du kreve ferien utsatt. Du må i så fall levere legeerklæring og krav om utsettelse før ferien starter. Dersom du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve erstattet samme antall feriedager som du har vært syk. Også i dette tilfellet må legeerklæring leveres sammen med krav, og det må skje straks du har begynt i arbeid igjen.

Feriepenger
I feriefritiden får du som hovedregel ikke utbetalt lønn. I stedet utbetales opptjente feriepenger. Ferieåret følger kalenderåret, og feriepenger tjenes opp året før. De feriepengene du får utbetalt i 2018, har du altså opptjent i 2017. Feriepenger for undervisningspersonalet utbetales i juni måned.
Feriepenger beregnes av feriepengegrunnlaget, som er lønn (fast lønn og overtidsbetaling) og annet arbeidsvederlag utbetalt fra arbeidsgiver i opptjeningsåret. Feriepenger utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget (14,3 % for de over 60 år).

Feriepenger første yrkesår
For nyutdannede i sitt første yrkesår har partene i tariffavtalen avtalt at det utbetales full lønn i juni måned dersom de opptjente feriepengene ville gitt et lavere utbetalt beløp. Med første yrkesår menes førstegangs tiltredelse i skoleverket, etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Det forutsettes at man er tilsatt for minst ett år. Dette gjelder også for de som er ansatt på vilkår etter opplæringsloven § 10-6a.
Hvis man har hatt studiepermisjon med delvis lønn eller uten lønn og gjeninntrer i skoleverket hos samme arbeidsgiver, får man også utbetalt full lønn i ferietiden den første påfølgende sommeren, dersom opptjente feriepenger hos samme arbeidsgiver gir lavere utbetaling.

Overføring av ferie
Dersom du har ferie som ikke er avviklet, må disse feriedagene overføres til neste år. Det er ikke adgang til å erstatte lovbestemt ferie med utbetaling av lønn, med mindre arbeidsforholdet avsluttes.

Skatt
Man betaler skatt av feriepenger på linje med annen lønn, men fordi du trekkes litt høyere for skatt i 10,5 måneder i året, er utbetalingen av feriepengene uten skattetrekk. Hvis du imidlertid avslutter et arbeidsforhold, har du krav på å få utbetalt opptjente feriepenger i inneværende år, og av disse blir det trukket skatt ved utbetaling.
 

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
ferie

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.