Korona

Vi har samlet alle korona-relaterte spørsmål her. Du finner dem også under temaet de tar opp, som Arbeidstid eller Arbeidsforhold.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Korona

SVAR:

Nei, rektor kan ikke pålegge undervisningspersonale å delta i testing av elever, verken å være til stede, instruere elevene i hvordan testen skal tas, hjelpe elever å ta testen, påse at de gjør det riktig eller sjekke resultatet. Det er en jobb for helsepersonale.

Det at helsepersonale ikke kan gjøre en slik jobb fordi de ikke får betalt, er ikke grunn god nok til å pålegge lærere å utføre oppgavene gratis.

Les mer
Arbeidstid

SVAR:

Dette avhenger av om du kan gi den nødvendige oppfølgingen innenfor vanlig arbeidstid. Dersom det ikke er nok tid innenfor din fastsatte arbeidsplan til å følge opp disse elevene, må du tydeliggjøre hvor mye mer tid du trenger for å gjøre det og få en dialog med nærmeste leder om hvordan dette skal løses.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å undervise på to steder innebærer mer forarbeid enn vanlig undervisning på ett fysisk sted. I noen tilfeller settes det inn to-lærer-system.

I de tilfellene hvor faglærer må instruere/veilede den andre læreren, må det settes av tid eller kompensasjon for veiledningsarbeidet. Dette må diskuteres og avtales lokalt av tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Alternativt må du selv ta dette opp med din nærmeste leder.   

Les mer
Heltid og deltid
SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Det vil være nyttig for dere å synliggjøre for ledelsen det merarbeidet digital undervisning innebærer for den enkelte lærer. Arbeidstidsavtalen er fremforhandlet basert på klasseromssituasjonen.

For å dokumentere omfang av merarbeidet som digital undervisning innebærer, må dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Lektorlaget anbefaler medlemmer som jobber for mye, å notere den ekstra tiden man jobber og avtale med nærmeste leder – helst i forkant – hvordan ekstraarbeid håndteres: både hvilke arbeidsoppgaver som utgår, om ekstraarbeidet pålegges, og i så fall hvordan det kompenseres.

Den enkelte må notere hva den ekstra tiden går til og kreve betalt for det. Alternativt må du sende beskjed til din leder når du ikke klarer å gjennomføre vanlige arbeidsoppgaver innenfor tidsfristen.

Les mer
Sykmelding

SVAR:

 Nei, om du er 100% sykemeldt, skal du ikke arbeide. Da må skolen sette inn vikar for deg i undervisningen.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, det kan du. Snakk med din leder om hvor tilgjengelig de forventer du skal være på digitale flater. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid er strengt tatt overtid, og må avtales

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Nei, det stemmer ikke. Å besvare elevhenvendelser i stort omfang på kveldstid og i helgene er ikke regnet inn i lærernes normale årsverk.

Diskuter på skolen/i avdelingen din når dere skal besvare henvendelser (for eksempel i skoletiden). Dere kan eventuelt avtale et visst antall timer som brukes på slike henvendelser. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid, er overtid.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, du kan pålegges å ha tettere oppfølging av elever, men dette er en arbeidsoppgave som i realiteten er en ekstraoppgave. Du må diskutere med din nærmeste leder om andre arbeidsoppgaver skal utgå, og eventuelt hvilke. Alternativt kan du avtale å registrere denne ekstra tiden og få den kompensert ekstra.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å ha undervisning både fysisk og digitalt samtidig krever mer planlegging, og mer tid til for- og etterarbeid. Å undervise på to flater er dobbeltarbeid, og må kompenseres for dette. I noen fag (for eksempel fysikk) er samtidig hybridundervisning nesten umulig.

Hvordan undervisning på to flater skal håndteres, må diskuteres og avtales av tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt. Alternativt må du som ansatt ta dette opp med din nærmeste overordnede selv.

Les mer

Mest leste artikler