image-6
Om Norsk Lektorlag

Norsk Lektorlags idégrunnlag

Norsk Lektorlags idégrunnlag vedtatt av landsmøtet i 2021.
AVRedaksjonen
30. april, 2020

Kunnskapsskolen bærer kompetansesamfunnet 

Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap og la elevene utvikle ulike ferdigheter. Skolens fag skal bygge på akademiske, profesjonsfaglige og håndverksmessige tradisjoner. 

Utdanning er vårt viktigste velferdsgode. Skolen skal gi hver elev mulighet til å realisere sitt potensiale og kunne delta aktivt i samfunnet. Eleven har et selvstendig ansvar for å tilegne seg kunnskap og ferdigheter. Dette ansvaret tiltar gjennom skoleløpet. Elever fortjener lærere med solid faglig fordypning og spesialisering, som samtidig har pedagogisk kompetanse og allmenndannelse. 

Lektorene har gjennom mange års studier tilegnet seg høy akademisk kompetanse. Dette har krevd innsats og utholdenhet og er verdifullt for den enkelte og for samfunnet. Lektorenes kompetanse må verdsettes av arbeidsgiver gjennom faglige utviklingsmuligheter og lønn på nivå med profesjoner med tilsvarende utdanningsnivå. 

Kunnskap er kjerneelementet i all kompetanse. I et kunnskapsintensivt og spesialisert arbeidsliv øker behovet for solide praktiske og teoretiske fagkunnskaper som kan anvendes på flere ulike måter. Derfor er det viktig å bygge skolefagene, lektorprogrammene og masterutdanningene på oppdatert kunnskap. I et samfunn med rask endringstakt trenger arbeidslivet stadig mer kompetanse, kreativitet og omstillingsevne. 

Kunnskap er grunnleggende for både utdannelse og dannelse. Dannelsesoppdraget – å la elevene utvikle seg som individer og samfunnsborgere – må være integrert i skolens arbeid med elevenes faglige utvikling. Kunnskap er nødvendig for å sette elevene i stand til kritisk refleksjon og å gjenkjenne ufaglige og uvitenskapelige påstander. 

Faglæreren forvalter våre kunnskapstradisjoner, er kulturformidler og rollemodell, og har en avgjørende rolle i elevenes læringsprosesser. Skal lektoren ha profesjonelt handlingsrom må arbeidsstedet ha solide fagmiljøer og fleksible arbeidstidsordninger. Lektoren må gis tillit og autonomi i arbeidet med å gi god undervisning. Det er ikke formålstjenlig å styre didaktikken, de pedagogiske prosessene eller det relasjonelle arbeidet i undervisningen. 

Hovedmålet for Norsk Lektorlag er at alle elever møter en skole med høy faglig kvalitet der de kan tilegne seg kunnskap og utvikle ferdigheter for videre utdannelse, yrkeskarriere og livsmestring. En god skole krever et godt partssamarbeid der kompetente parter respekterer avtaleverket. Skal Norge lykkes som kunnskapsnasjon, trenger skolen kompetente lektorer og lærere med attraktive arbeids-, lønns- og rammevilkår. 

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag