image-1
Juridisk talt

Verneombudets rolle og oppgaver

Både som ansatt og som tillitsvalgt er det en styrke å ha kunnskap om verneombudets oppgaver og rolle, og hvilke saker man som ansatt eller tillitsvalgt kan gå til verneombudet med.
AVNina Sandborg, juridisk rådgiver Norsk Lektorlag
25. november, 2008
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Kort om verneombudet
Det er gitt bestemmelser om verneombudet i arbeidsmiljølovens kapittel 6 og i forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Mer detaljert informasjon finnes på Arbeidstilsynets nettsider, hvor særlig faktaside om verneombudets rolle og oppgaver anbefales.

Ved virksomheter med mer enn 10 ansatte skal det velges verneombud, og det er ledelsens ansvar at valg gjennomføres. Antallet verneombud fastsettes i forhold til virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. Hvert verneområde skal være klart avgrenset og må ikke være større enn at verneombudet kan ha full oversikt og ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Virksomhet med mer enn ett verneombud skal ha minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudets virksomhet.

Hvem som til enhver tid fungerer som verneombud ved virksomheten, skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

 Verneombudets rolle og oppgaver
Verneombudets oppgaver er først og fremst av overvåkende art, og verneombudet skal ha tilgang til opplysninge for å utføre sine plikter. Oppgavene framgår av arbeidsmiljøloven § 6-2 og forskriftens § 2-2, se ramme.

Verneombudet er de ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål og skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som gjelder helse, miljø og sikkerhet. Samtidig skal verneombudet se til at arbeidsgiver overholder de krav som stilles til arbeidsmiljøet i lov og forskrift.

Verneombudet skal være en av arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidsgiver skal sørge for at du får den opplæringen som er nødvendig for at du skal kunne skjøtte vervet som verneombud. Du skal også få den tiden du trenger til å utføre oppgavene på en forsvarlig måte. Oppstår det uforutsette situasjoner som krever at verneombudet griper inn, må du alltid kunne forlate arbeidsplassen.

Særlig om verneombudets rolle/ansvar for det psykososiale arbeidsmiljø
Å utøve en overvåkende funksjon på det psykososiale området er svært krevende. Det kan være vanskelig å finne fram til årsakssammenhenger, hva som har skjedd og om det innebærer brudd på regelverk. Verneombudet har en plikt til å forfølge arbeidsmiljøproblemer hvis de er av en art som innebærer risiko for brudd på arbeidsmiljølovens regler. Plikten innebærer for eksempel varsling til arbeidsgiver, mens det er arbeidsgiver som har plikt til å gjøre noe med det. Om arbeidsgiver ikke følger opp, bør også arbeidsmiljøutvalget varsles.

Særlig om verneombudets rolle i enkeltsaker
Verneombudet kan lytte til den enkelte, men det er arbeidsgiver som skal håndtere for eksempel konflikter. Verneombudet kan legge press på arbeidsgiver slik at arbeidsgiver gjør noe med sakene. Verneombudet skal ikke gå inn i konflikten, blant annet fordi man har rolle som alle arbeidstakernes talerør og ikke skal ta side i en konflikt. Hvis en sak blir så tilspisset at arbeidsgiver vurderer kontraktsrettslige reaksjoner i form av advarsel eller oppsigelse overfor en ansatt, så er det gunstig å koble fagforeningen på saken. Verneombudet har imidlertid fortsatt en varslingsplikt hvis saken er et arbeidsmiljøproblem.

 

Arbeidsmiljøloven § 6-2

§ 6-2. Verneombudets oppgaver

(1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.

(2) Verneombudet skal særlig påse:

·        At maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare,

·        at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand,

·        at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring,

·        at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

·        at meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til § 5-2 blir sendt.

(3) Blir et verneombud kjent med forhold som kan medføre ulykkes- og helsefare, skal verneombudet straks varsle arbeidstakerne på stedet, og arbeidsgiveren eller dennes representant skal gjøres oppmerksom på forholdet dersom verneombudet selv ikke kan avverge faren. Arbeidsgiveren skal gi verneombudet svar på henvendelsen. Er det ikke innen rimelig tid tatt hensyn til meldingen, skal verneombudet underrette Arbeidstilsynet eller arbeidsmiljøutvalget.

(4) Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.

(5) Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt område, om yrkeshygieniske rapporter og målinger, og om eventuelle feil og mangler som er påvist.

(6) Verneombudet skal gjøre seg kjent med gjeldende verneregler, instrukser, pålegg og henstillinger som er gitt av Arbeidstilsynet eller arbeidsgiveren.

(7) Verneombudet skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.

(8) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om verneombudets virksomhet, og om ombudets taushetsplikt. I reglene kan fastsettes at verneombudet skal utføre oppgaver som er tillagt arbeidsmiljøutvalget i henhold til § 7-2, når virksomheten ikke har slikt utvalg. Myndigheten til å treffe vedtak etter § 7-2 fjerde ledd tredje punktum og femte ledd, kan ikke tillegges verneombudet.

Forskriftens § 2-2

§ 4 Verneombudets oppgaver og medvirkning

Verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter arbeidsmiljølovens § 6-2 og forskriften her § 12-11.

Verneombudet har rett til å bruke den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på forsvarlig måte.

I virksomhet som ikke har arbeidsmiljøutvalg, skal verneombudet også:

a) vurdere og avgi uttalelse om saker som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 7-2 (2) og (3).
b) gjennomgå rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker, yrkeshygieniske undersøkelser mv. som nevnt i arbeidsmiljøloven § 7-2 (4). Verneombudet skal i slike tilfelle ha samme adgang til Arbeidstilsynets og politiets etterforskningsdokumenter som arbeidsmiljøutvalget. Verneombudet skal medvirke til at årsaken til arbeidsulykker og yrkessykdommer søkes klarlagt og se til at arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse.

Denne spalten er publisert i Lektorbladet nr. 5 2008.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
tillitsvalgtverneombud

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.