image-6
Juridisk talt

Sykdom i ferien – rett til utsatt ferie?

I etterkant av sommerferien har vi fått en rekke henvendelser med spørsmål om det er mulig å få utsatt ferie på grunn av sykdom, og på hvilke vilkår slike utsettelser blir gitt.
AVKristina Solheim, jurist i Norsk Lektorlag
06. september, 2016

Her er en oversikt over de viktige reglene du bør være klar over når det gjelder utsettelse av ferie på grunn av sykdom. For undervisningspersonale er det viktig å merke seg at disse reglene kun gjelder sommerferien, og ikke den forestående høstferien.

Formål og innhold i regelen
Formålet bak lovreguleringen av retten til ferie er å sikre at arbeidstakere årlig får sammenhengende feriefritid som kan benyttes til ferieformål, hvile og å nyte fritid. Ferieloven er ment å være en minsterettslov, og arbeidsgiver står fritt til å fravike den til gunst for arbeidstaker.
Å avvikle årlig ferie er en grunnleggende rettighet som man ikke skal tape ved sykdom, enten den oppstår før eller under ferien. Ved sykdom har man derfor en lovbestemt rett til å utsette ferien i ferielovens § 9.
Det er bare ens egen sykdom som gir rett til utsettelse, ikke barns eller andre familiemedlemmers. Det er videre kun den lovbestemte ferien på 4 uker og 1 dag som kan utsettes, i tillegg til den ekstra ferieuken for 60-åringer. Retten til utsettelse kan imidlertid utvides ved tariffavtale, og du bør derfor sjekke den aktuelle tariffavtalen som regulerer ditt arbeidsforhold for å finne ut nøyaktig hvilke rettigheter du har.

Forskjell i KS og Oslo
Et eksempel på en slik utvidelse gjennom tariffavtale er at hovedtariffavtalen på KS-området gir rett til å få hele den avtalefestede ferien på 5 uker utsatt. Denne tariffavtalen regulerer rettigheter i arbeidsforhold til blant annet undervisningspersonale i offentlige skoler utenfor Oslo. Hovedtariffavtalen i Oslo følger derimot loven og gir bare 4 uker og 1 dag utsatt. Undervisningspersonale skiller seg fra andre arbeidstakere ved at hele deres ferie avvikles sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli. De undervisningsfrie periodene knyttet til høst, jul, vinter og påske er ikke ferie i lovens forstand, og gir heller ikke rett til erstatningsferie ved sykdom.

Sykdom som oppstår før ferien
Om man blir syk før ferien, kan man kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Tre vilkår må være oppfylt for å kreve utsettelse av ferien. Man må være helt arbeidsufør (100% sykemeldt), kunne dokumentere kravet med sykemelding fra lege, og man må fremsette kravet senest siste arbeidsdag før ferien begynner. Etter loven skal hele ferieperioden utsettes, og den ansatte må tilbake på jobb som vanlig ved friskmelding.

Sykdom som oppstår i ferien
Om man blir syk i ferien, kan man kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie man har mistet på grunn av sykdom, utsettes til senere i ferieåret. Denne retten gjelder fra første virkedag med sykdom, lørdager inkludert. Man må også i slike tilfeller oppfylle tre vilkår for å kreve utsettelse. Man må være helt arbeidsufør (100% sykemeldt), kunne dokumentere kravet med sykemelding fra lege, og fremsette kravet uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Dette innebærer i praksis at kravet må fremmes i løpet av cirka 14 dager etter at man er tilbake i arbeid.
Dersom man blir syk mens man er på ferie i utlandet, vil man fortsatt ha rett til å få utsatt de aktuelle feriedagene man er syk. De øvrige vilkårene for å fremsette et krav om utsatt ferie på grunn av sykdom som oppstår i ferien, vil fortsatt gjelde.

Sykepenger
Under lovbestemt ferie får man ikke sykepenger fra NAV. Dette gjelder uansett om man er helt eller delvis arbeidsufør, og uansett om man avvikler ferien i Norge eller i utlandet. Bakgrunnen for dette er at man under lovbestemt ferie får feriepenger, og dermed allerede kompenseres økonomisk. Ved å utsette ferien på grunn av sykdom, avvikler man ikke lenger ferie i den bestemte perioden – og man kan da ha rett til sykepenger.
EØS-avtalen gir rett til sykepenger under sykdom som inntreffer i et EØS-land. Det betyr at dersom man blir syk under et ferieopphold innenfor EØS-området, vil man ved utsettelse av ferie ha rett til sykepenger dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Ved sykdom som inntreffer på ferie utenfor EØS-området derimot, har man ikke krav på sykepenger. Om man skulle velge å utsette ferien i slike tilfeller, er det kun feriefritiden som erstattes – man får ingen økonomisk kompensasjon.

«Seniorferien»
Målet med den ekstra ferieuken for personer over 60 år er at en skal ta fri når behovet for rekreasjon er størst, og hovedregelen er derfor at en selv bestemmer når ferien skal avvikles. Dette gjelder også i tilfeller hvor denne ferien har blitt utsatt på grunn av sykdom, og arbeidstaker bestemmer dermed selv når erstatningsferien skal avvikles – med minst 14 dagers varslingsfrist til arbeidsgiver.

Overføring av ferie
Arbeidsgiver har en lovbestemt plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler den lovbestemte ferien hvert år, og arbeidstaker har medvirkningsplikt til dette. Lovgiver har gitt arbeidsgiver styringsrett til å fastsette tidspunkt for ferie dersom man ikke kommer til enighet, som et middel for å sørge for at ferien blir avviklet årlig. Dersom det imidlertid ikke er mulig å avvikle ferie som er utsatt på grunn av sykdom i løpet av ferieåret, skal alle dagene overføres til neste år – inkludert ekstraferien for 60-åringer.

Denne artikkelen sto på trykk i Lektorbladet #4 2016.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
ferie

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.