image-3
Juridisk talt

Pauser i foreldrepermisjonen

Kan du sette foreldrepermisjonen på pause i høstferien for å forlenge fedrekvoten? Nei, ikke nødvendigvis.
AVMarianne Pedersen, advokatfullmektig
08. september, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Av og til får vi henvendelser fra medlemmer som ikke ønsker å avvikle foreldrepermisjon i de undervisningsfrie periodene, men som får avslag fra rektor.

Undervisningsfrie perioder

Den enkelte bestemmer selv hva de undervisningsfrie periodene skal brukes til. Noen velger å ta fri fra arbeid, mens andre velger å bruke tiden til annet arbeid enn undervisning. Mange tenker derfor at det bør være en rettighet å kunne ta seg en pause fra foreldrepermisjonen eller å utsette fedrekvoten i de undervisningsfrie periodene. Det kan derfor komme som en overraskelse at rektor setter foten ned og sier nei.

Sammenhengende er hovedregelen

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 12–5 er at foreldrepermisjonen må tas ut sammenhengende uten pauser, men det er ingen hovedregel uten unntak.

Det fremgår av lovbestemmelsen at foreldrene har «rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden». Arbeidsmiljøloven regulerer selve retten til permisjon, og det er folketrygdloven som regulerer retten til å få stønad under permisjon. Dette betyr at arbeidsmiljøloven og folketrygdloven må sees i sammenheng for å kunne vite hvilke tilfeller som gir rett til unntak fra hovedregelen om at permisjonen må tas ut sammenhengende.

Rett til utsettelse

Folketrygdlovens § 14–11 angir fire situasjoner som gir rett til at uttak av foreldrepenger kan utsettes. Dersom det ikke foreligger en rett til utsettelse, løper stønadsperioden sammenhengende fra det tidspunktet uttaket starter.

Hvis den som mottar foreldrepenger, «på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg barnet eller er innlagt i helseinstitusjon», da kan uttak av foreldrepenger utsettes. Det samme gjelder dersom «barnet er innlagt i helseinstitusjon». Den tredje situasjonen gjelder avvikling av lovbestemt ferie, det vil si ferien i juli. Dette betyr i praksis at permisjonen settes på vent mens du avvikler ferie. Etter endt ferie starter permisjonen å løpe igjen. Og for ordens skyld, hverken høstferien eller vinterferien er definert som lovbestemt ferie etter ferieloven.

Den avtalefestede ferieuken (den femte ferieuken) gir ikke rett til en utsettelse eller pause i permisjonen. Den må derfor avvikles etter endt permisjon eller overføres til neste ferieår. (Dette gjelder ikke undervisningspersonell i Oslo kommune. I Oslo kommune anses den avtalefestede ferieuken for å være avviklet i løpet av de undervisningsfrie periodene.)

Hvorvidt man bruker den lovbestemte ferien til å utsette utbetaling av foreldrepenger og dermed også permisjonen eller avvikler den i flukt etter endt permisjon, har ingenting å si for det endelige tidspunktet for gjeninntreden.

Jobb i undervisningsfri periode

Når det gjelder spørsmålet om å utsette permisjonen i undervisningsfrie perioder, kan folketrygdloven gi en rett til dette dersom den som er i foreldrepermisjon, skal bruke perioden til å være i arbeid på heltid.

Om du ønsker å utsette permisjonen din til etter en undervisningsfri periode for å arbeide, krever loven at det foreligger en skriftlig avtale med rektor. Om rektor er villig til å inngå en slik avtale med deg, må du være forberedt på at du kan bli pålagt oppgaver. Om rektor ikke vil inngå en slik avtale med deg, kan du ikke kreve utsettelse med hjemmel i verken folketrygdloven eller arbeidsmiljøloven.

Dette ble fastslått av Tvisteløsningsnemnda i en sak fra 2013. Denne saken gjaldt en lærer som ønsket en utsettelse av sin fedrekvote til 19. august. Siste permisjonsdag for mor var 29. mai, og uttaket for far skulle starte 30. mai. Rektor var villig til å gi utsettelse til 1. august, men læreren var ikke fornøyd med en slik avtale og klagde til Tvisteløsningsnemnda. Læreren fikk ikke medhold av nemnda. Om arbeidsgiveren ikke ønsket å inngå en avtale om utsettelse frem til 19. august, ville ikke folketrygdloven gi ham rett til utsettelse. Nemnda vurderte også hvorvidt arbeidsmiljøloven alene kunne gi denne læreren en rett til utsettelse.

Ifølge arbeidsmiljøloven må permisjonen tas ut sammenhengende «med mindre særlige forhold tilsier noe annet og det ikke vil virke urimelig for arbeidsgiveren». En lengre friperiode med barnet ble oppgitt av læreren som grunn for ønsket utsettelse. Selv om dette, ifølge Tvisteløsningsnemnda, «for så vidt kan sies å være i tråd med permisjonens formål, ville nemnda finne det urimelig om permisjonen kunne tilpasses på denne måten for å få maksimalt fravær. At lærernes tariffavtale tilsier at ‘avspaseringen’ eller friperioden ikke kan tas ut på et annet tidspunkt enn på sommeren, endrer ikke denne konklusjonen».

Fikk medhold i pause

Hvorvidt den enkelte kan dele opp sin permisjon for å arbeide og på den måten få en «pause» i sin permisjon, ble behandlet av Tvisteløsningsnemnda i en annen sak fra 2020. I denne saken hadde en lærer søkt om og fått innvilget av NAV et opphold i permisjonen for å tilpasse den etter familiens behov. Familien hadde blant annet dratt på en utenlandstur. Oppholdene falt delvis sammen med høstferien og juleferien.

Da saken ble behandlet av Tvisteløsningsnemnda, var permisjonen allerede blitt avviklet slik det var søkt om, men som følge av uenighet om lovligheten ble rektor og læreren ikke enige om sluttdato for permisjonen. Tvisteløsningsnemnda behandlet klagen som at det forelå en søknad om en delvis foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12–6. Tvisteløsningsnemnda fant det ikke bevist at en slik oppdeling av permisjonen ville medføre en vesentlig ulempe for arbeidsgiveren, og læreren kunne dokumentere at faktisk arbeid hadde blitt utført i høst- og juleferien. Nemnda vurderte det derfor slik at ønsket om delvis permisjon ikke var «utelukkende for å maksimere antall permisjonsdager, men å finne en hensiktsmessig oppdeling av permisjonen for familien». Klageren fikk medhold.

Gå tidlig i dialog

Det er vanskelig å forutsi om en av disse sakene er anvendelig på din sak. Hvorvidt det foreligger en rett etter lovgivningen, må vurderes konkret fra sak til sak.

Om du ønsker en mer skreddersydd permisjonsordning, er rådet vårt at du går inn i en tidlig dialog med rektor. Vær åpen for at det kan gis oppgaver, og begrunn en oppdeling eller en utsettelse godt. Har du flere gode grunner utover at du ønsker en forlengelse av din friperiode med barnet, er det sannsynligvis en fordel. Husk at det må foreligge en skriftlig avtale. Hvis rektor sier nei, kan du be om en skriftlig begrunnelse som du kan sende til oss for en vurdering.

Denne artikkelen er publisert i Lektorbladet #4 2021.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
permisjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.