image-7
Juridisk talt

Oppsigelse ved høyt sykefravær

Ett år etter at arbeidsuførheten inntrådte utløper den perioden hvor arbeidstaker er vernet mot oppsigelse på grunn av sykefravær. Jeg vil her gi en redegjørelse for vurderingen av om det etter verneperiodens utløp foreligger saklig grunn til å si opp en arbeidstaker på grunn av høyt sykefravær.
AVNina Sandborg, leder av juridisk kontor i Norsk Lektorlag
29. november, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Oppfølgingen av sykmeldt arbeidstaker i sykmeldingsperioden har som siktemål å få den ansatte tilbake i arbeid. Om det ikke er mulig, må arbeidsgiver få avklart om den ansatte på sikt vil kunne fylle sin nåværende stilling eller ikke. Alternativt må det vurderes om virksomheten på en økonomisk forsvarlig måte kan bruke den ansatte til andre oppgaver eller andre stillinger.

Hvis heller ikke dette lar seg gjøre så vil arbeidsgiver kunne ha mulighet til å si opp den ansatte med saklig grunn. Saklighetsvurderingen består av en helhetlig vurdering av mange momenter.

Varselet om sykefravær og den innledende dialogen
Arbeidstakeren plikter å varsle om sykefravær i henhold til arbeidsgivers retningslinjer for dette. Man skal også angi hvor lenge man tror man vil være borte. Manglende kommunikasjon fra arbeidstaker vil kunne skyldes sykdom, og arbeidsgiver må i slike tilfeller søke å finne ut av dette ved å henvende seg til NAV eller lege.

Saksbehandling og tilretteleggingsplikt
Det stilles en rekke krav til arbeidsgiver når det gjelder oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging av arbeidet. Hvis arbeidsgiver har oppfylt disse pliktene på en tilstrekkelig måte uten at man har funnet en løsning på sykefraværet, så vil det berede grunnen for at det på et senere tidspunkt i forløpet vil kunne være saklig grunn til oppsigelse.

Prognosen for videre sykefravær
Et sentralt moment i saklighetsvurderingen er hvor vidt den ansatte kan forventes å komme tilbake i jobb innen rimelig tid, eller om fraværet vil fortsette. En oppsigelse skal ikke være en reaksjon på fravær som har vært. Er den ansatte allerede tilbake i arbeid, vil en oppsigelse ikke være saklig med mindre man har gode holdepunkter for å anta at det vil bli et betydelig fravær også framover i tid. Oversikt over totalt fravær i arbeidsforholdet, opplysninger fra legen og fra den ansatte selv om situasjonen er forhold som kan tas i betraktning i denne sammenheng.

Et eksempel er en ansatt som har vært sykmeldt i et år, men som forventes å bli frisk og å kunne komme tilbake i arbeid i løpet av 6 til 12 måneder. Dette vil nok anses å være innen rimelig tid.
Et annet eksempel er en som har hatt mye fravær gjennom flere år, for eksempel 20 – 40 prosent per år. Vedkommende står i fare for å bli oppsagt hvis prognosen tyder på at det vil bli et tilsvarende fravær også framover i tid.

Fraværets betydning for virksomheten
Økonomiske og driftsmessige konsekvenser for virksomheten må vurderes. Momenter kan være størrelsen på virksomheten, type arbeidsoppgaver, hvor lett det er å sette inn vikar og belastning på andre ansatte.

Øvrige argumenter
Ovenstående er ikke uttømmende og det kan også tenkes andre momenter av betydning for saklighetsvurderingen. Som alltid når arbeidsgiver skal ta stilling til om de har saklig grunn til oppsigelse, må de også ta alder, ansiennitet og sosiale forhold med i vurderingen.
Medlemmer av Norsk Lektorlag som står i fare for å bli sagt opp på grunn av stort sykefravær anbefales å ta kontakt med tillitsvalgte eller sekretariatet for bistand.

Kilde: Sykefravær av Nicolay Skarning, Universitetsforlaget

2. april 2013

Denne spalten er publisert i Lektorbladet #2 2013.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
oppsigelsesykmelding

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.