image-9
Juridisk talt

Nye bestemmelser om tredeling av foreldrepengeperioden

Det har kommet nye bestemmelser fra 1. juli om tredeling av foreldrepengeperioden.
AVMarianne L. Pedersen, juridisk rådgiver
29. november, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Endringene av folketrygdloven innebærer
• ny fordeling av foreldrepengeperioden mellom mor og far
• utvidelse av den totale perioden med to uker
• innføring av mødrekvote
• økning av fedrekvoten

Ønsket om å bidra til større bevissthet hos foreldre, styrke fedres deltakelse i barnets første leveår, samt tilrettelegge for de fedre som ønsker å ta ut mer permisjon utover det som er forbeholdt dem, ligger bak lovendringene.

Det gjøres oppmerksom på at bestemmelsene også gjelder for foreldre av samme kjønn. Når vi skriver mor, far og fedrekvote er det fordi benevnelser som medforelder og medmor ikke er brukt i folketrygdens lovtekst, eller hos NAV.

Utvidelse av den totale perioden
Tidligere besto den totale stønadsperioden av henholdsvis 47 og 57 uker, avhengig av om foreldrene valgte 100 eller 80 prosents dekningsgrad. Stønadsperioden er nå øket til henholdsvis 49 og 59 uker.
Ved omsorgsovertakelse ved adopsjon, har stønadsperioden økt til henholdsvis 46 uker og 56 uker, avhengig av dekningsgrad. Stønadsperiodene ved omsorgsovertakelser er tre uker mindre enn ved fødsel, fordi detre ukene før fødsel naturlig nok faller bort.

Innføring av mødrekvote og økning av fedrekvote
Lovendringen innebærer at det innføres en mødrekvote på 14 uker og at fedrekvoten har økt fra 12 til 14 uker.
Mor må fremdeles starte sitt uttak av foreldrepenger senest tre uker før fødselen. Det er verdt å merke seg at disse tre ukene  tas fra den delen som er til fri fordeling mellom foreldrene. De seks ukene rett etter fødsel er, som tidligere, forbeholdt mor. Mor kan derimot fritt velge når hun skal ta ut de resterende åtte ukene.
Mødrekvoten og fedrekvoten er den samme for foreldre ved adopsjon.

Ny fordeling av foreldrepengeperioden mellom mor og far
Den nye tredelingen av stønadsperioden som har skapt debatt. Innføringen av tredelingen gjør at foreldre aktivt må ta stilling til fordelingen av fellesperioden. Selv om den tidligere ordningen innebar at far hadde en rett til å ta ut en større del av stønadsperioden enn kvoten på 12 uker, viser undersøkelser at han sjeldent gjorde det.

Med en tredelingen får mor og far hver sin kvote på 14 uker. Kvotene faller som hovedregel bort hvis mor eller far ikke benytter seg av den. Den tredje delen betegnes som fellesperioden og består av enten 18 uker (100 % dekningsgrad) eller 28 uker (80 % dekningsgrad) som foreldrene fritt kan dele mellom seg. Det vil fortsatt være et aktivitetskrav til mor i perioden hvor far tar ut foreldrepenger fra fellesperioden.

Aktivitetskravet innebærer f.eks at mor går ut i arbeid eller tar utdanning på heltid. Det gjelder ikke et tilsvarende krav for fedre.

Hovedregelen er, som før, at foreldrepenger må tas ut sammenhengende fra det tidspunktet uttaket starter. Utsettelse av uttaket kan unntaksvis skje etter de angitte vilkår i folketrygdloven § 14-11. For eksempel kan uttak utsettes når mottaker av foreldrepengene har lovbestemt ferie.

Hvordan søker du?
Det er svært viktig at du bruker riktig søknadsskjema og søker til rett tid.
Du må søke skriftlig om foreldrepenger, selv om du får full lønn fra arbeidsgiveren din i stønadsperioden. Arbeidsgiveren din kan søke om refusjon fra folketrygden, dersom du får utbetalt full lønn. Arbeidsgiver må krysse av på skjema for inntektsopplysninger at han/hun krever foreldrepenger utbetalt til seg.

Vær oppmerksom på at utsettelse av perioden med foreldrepenger på grunn av fulltidsarbeid eller på grunn av gradert uttak, må søkes særskilt. Dette må dessuten være skriftlig avtalt med arbeidsgiver.

Se www.nav.no for søknadsskjemaer og informasjon om søknadsfrister.
Stønadsregelverket er omfattende. Denne artikkelen har hatt hovedfokuset på lovendringene. Vi viser til www.nav.no for mer informasjon om regelverket.

24. september 2013

Denne spalten er publisert i Lektorbladet #5 2013.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
permisjon

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.