image-3
Juridisk talt

Fortrinnsrett til ny ansettelse

Før en ledig stilling lyses ut, bør arbeidsgiver undersøke om det kan være noen som har lovbestemt fortrinnsrett.
AVNina Sandborg, juridisk rådgiver Norsk Lektorlag
19. mai, 2008
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Det bør også sjekkes ut om det finnes arbeidstakere med redusert arbeidsevne som ikke kan forsette i egen stilling, og hvor den ledige stillingen anses som passende.

 Fortrinnsrett til ansettelse etter oppsigelse
Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-2 bestemmer at man har fortrinnsrett til ny tilsetting etter en oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold (for eksempel nedbemanning eller rasjonaliseringstiltak).

 Arbeidstakeren må være kvalifisert til den ledige stillingen og må ha vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de siste to årene. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker  ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

 I statlig sektor er denne fortrinnsretten regulert av tjenestemannsloven § 13.

 Fortrinnsrett til å få utvidet stilling
I aml § 14-3 er det regulert at deltidsansatte har fortrinnsrett til å få utvidet stilling. Denne retten kan også være hjemlet i tariffavtale, hvilket den er på KS-området, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 2.3 andre ledd.

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstakeren er kvalifisert til for stillingen, og at bruk av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

 KS antar at tariffbestemmelsen ikke på noe punkt gir en mer omfattende fortrinnsrett en det som følger av aml. § 14-3.

 Fortrinnsrett til ledig stilling for yrkeshemmede arbeidstakere
I tillegg til ovennevnte kan en arbeidstaker ha fortrinnsrett til ledig stilling, som følge av arbeidsgivers forpliktelse til å tilrettelegge arbeidet for yrkeshemmede arbeidstakere, jf. aml § 4-6.

Før en stilling lyses ut har arbeidsgiver adgang til, og i noen tilfeller også en plikt, til å vurdere om stillingen kan benyttes til omplassering av en yrkeshemmet arbeidstaker.

Tillitsvalgtes rolle
Dersom arbeidsgiver ikke ser ut til å undersøke om virksomheten har ansatte med fortrinnsrett før en utlysning, kan man som tillitsvalgt gjøre arbeidsgiver oppmerksom på bestemmelsene og eventuelt tipse om ansatte som kan være omfattet. For en ansatt med fortrinnsrett eller omplasseringsbehov er det å foretrekke at avklaring skjer før utlysning og ansettelsesprosess er igangsatt. Det er ikke meningen at man skal måtte søke i åpen konkurranse med andre hvis man har en fortrinnsrett.

Arbeidsmiljøloven:

§ 14-2.Fortrinnsrett til ny ansettelse

(1) Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

(2) Fortrinnsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat. Fortrinnsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse.

(3) Fortrinnsretten gjelder for arbeidstaker som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.

(4) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

(5) Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.

(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme regler for utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak.

(7) Reglene i denne paragraf gjelder tilsvarende for arbeidstaker som er sagt opp i forbindelse med at virksomheten går konkurs. Dette gjelder bare når virksomheten fortsetter eller gjenopptas og den under hensyn til sted, art, omfang og lignende må anses som en fortsettelse av den opprinnelige virksomhet.

(8) Sjette ledd gjelder ikke ved konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo eller ved overdragelse av virksomhet etter at det er åpnet gjeldsforhandlinger.

Endret ved lov 21 des 2005 nr. 121 (i kraft 1 jan 2006).

§ 14-3.Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.

(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

(3) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14-2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.

(4) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14-3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

§ 14-4.Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett

(1) Dersom retten kommer til at en fortrinnsberettiget skulle vært ansatt i en bestemt stilling, skal retten etter påstand fra den fortrinnsberettigede avsi dom for ansettelse i stillingen, med mindre dette finnes urimelig.

(2) Ved brudd på reglene om fortrinnsrett kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

HTA kapittel 1 § 2.3 andre ledd.

”Ved ledig stilling skal deltidstilsatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.”

  Denne spalten er publisert i Lektorbladet nr. 3 2008.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
fortrinnsrett

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.