image-6
Juridisk talt

Ferie! Syk? Foreldrepermisjon? Overføring?

Vi gir deg svar på dine spørsmål om ferie og sykdom, foreldrepermisjon og mulighet for å overføre ferie til neste år.
AVNina Sandborg, leder av juridisk kontor Norsk Lektorlag
14. september, 2009
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Syk i ferien ? Har man rett til ny ferie hvis man har vært syk i ferien?

Ferieloven har en egen bestemmelse som regulerer ferieavvikling under sykdomsfravær, jf. § 9.

Syk før ferien
Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag man skulle hatt før ferien.

Syk i ferien
Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør minst 1 uke i ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 Dokumentasjonskravet
Det er ikke tilstrekkelig med egenmeldt arbeidsuførhet hvis man vil kreve utsettelse av ferie på grunn av sykdom. Blir man syk rett før en ferie, eller i ferien, bør man komme seg til lege raskest mulig for å få legeerklæring.

Når har undervisningspersonale ferie?
Alle arbeidstakere i offentlig sektor har en uke ekstra avtalefestet ferie, men for undervisningspersonalet er det avtalt at denne uken anses avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt. Konsekvensen er at undervisningspersonale ikke har rett til erstatningsferie for den femte ferieuken.

”Undervisningspersonale avvikler hele den lovebestemte feriefritid (4 uker + 1 dag) sammenhengende i juli måned med avslutning siste virkedag i måneden, dersom ikke annet er fastsatt etter drøftinger mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker.” Dette er bestemt i hovedtariffavtalen § 7.2. Årets ferie vil da være i perioden 3. – 31. juli.

De periodene gjennom året hvor det ikke er tilstedeværelsesplikt eller arbeidsplikt, for eksempel om sommeren, er altså ikke å regne som ferie. Konsekvensen er at man ikke kan kreve å få erstattet tap av denne tiden på grunn av sykdom.

Foreldrepermisjon og ferieavvikling
Lovbestemt ferie som faller sammen med permisjonstid kan kreves utsatt, jf. ferieloven § 9 (2). En annen måte å gjøre det på er at ferien avbryter permisjonstiden, jf. folketrygdloven § 14-11, slik at permisjonen forskyves tilsvarende lengden på ferieavviklingen. Arbeidsfrie perioder for undervisningspersonale, som altså ikke regnes som ferie, kan ikke forskyve foreldrepermisjonen.

Overføring av ferie
Hovedintensjonen med ferieloven er å ivareta arbeidstakernes behov for årlig ferie. Det er derfor gjort innstramninger i reglene om overføring av feriedager til neste ferieår.

Etter avtale
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan ved enighet avtale å overføre 2 ukers lovfestet ferie til neste ferieår.

På grunn av sykdom
Hvis man på grunn av sykdom ikke får avviklet ferien innen ferieårets utløp, kan man kreve å få overført inntil 2 uker ferie til det påfølgende ferieår. Krav om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp. Ferieåret følger kalenderåret.

Annet grunnlag
Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieår. Man kan ikke lenger få utbetalt lønn som kompensasjon for ikke avviklet ferie.

Unntaksadgangen til å kompensere feriefritid økonomisk gjelder for ferie som det ikke har vært mulighet til å avvikle innen ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon. Ferie som ikke er avviklet på dette grunnlag kan kompenseres økonomisk første lønningsdag etter ferieårets utløp.                                                                                                    

Denne spalten er publisert i Lektorbladet nr. 3 2009.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
feriepermisjonsykmelding

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.