image-9
Juridisk talt

Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidelse av stilling

På våren er det høysesong for ansettelser i skolen. Mange er ikke klar over fortrinnsretten en deltidsansatt har til å få fylt opp sin stilling før rektor lyser ut ledighet.
AVNina Sandborg, leder av juridisk kontor i Norsk Lektorlag
29. november, 2013
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Arbeidsmiljølovens generelle regel gir alle deltidsansatte arbeidstakere en fortrinnsrett. Bestemmelsen innebærer at deltidsansatte på nærmere bestemte vilkår har rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Bestemmelsen ble innført i 2005 som et virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid.

Arbeidsmiljøloven § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte
«(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten.
(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.»

Fortrinnsretten gjelder ikke midlertidig ansatte i deltidsstilling, kun fast ansatte.
Arbeidstaker kan i utgangspunktet ikke velge stillingsbrøk. Lovens forarbeider sier: «Bestemmelsen skal forstås slik at den ikke gir deltidsansatte adgang til å velge å utvide sin eksisterende stillingsbrøk ut fra egne preferanser. Den deltidsansatt som gjør fortrinnsrett gjeldende må ta hele den utlyste/ledige stillingen. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at partene kan avtale løsninger som innebærer at den ledige stillingen blir besatt delvis av en fortrinnsberettiget deltidsansatt.»

For arbeidsgivere i kommuner og fylkeskommuner har man imidlertid følgende bestemmelse i Hovedtariffavtalen punkt 2.3.1: «Ved ledig stilling skal deltidsansatte ved intern utlysning i kommunen/virksomheten tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen.»

Kvalifisert for stillingen
Den deltidsansatte må være kvalifisert for stillingen og det kan tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger. «Det kreves ikke at kvalifikasjonene ligger på et høyere nivå enn det som må anses som gjennomsnittlig for stillingen», sies det i forarbeidene. Krav om skikkethet innebærer ikke mer enn at arbeidstakeren må ha de ferdigheter som normalt forutsettes for det aktuelle arbeid. En arbeidsgiver kan altså ikke forbigå en deltidsansatt med fortrinnsrett fordi det er mulig å ansette en med bedre kvalifikasjoner.

En deltidsansatt skal ikke måtte søke i åpen konkurranse med eksterne søkere. Er man kvalifisert så har man rett til utvidelse. Er det imidlertid flere deltidsansatte som krever utvidelse av sin stilling, så vil det være den som er best kvalifisert som får utvidelse først.

Vesentlig ulempe
Arbeidsgiver kan avvise fortrinnsretten hvis den vil påføre virksomheten «vesentlig ulempe». Som loven sier må disse ulempene være av vesentlig karakter for å avskjære den deltidsansattes krav. Uttrykket er strengt, så det skal en del til. Hva som er en vesentlig ulempe beror på en konkret skjønnsmessig vurdering av om utøvelsen av fortrinnsretten i det enkelte tilfelle vil gi urimelig utslag for virksomheten.

Tvisteløsningsnemnda
Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte avgjøres av Tvisteløsningsnemnda. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda og foretar saksforberedelsen. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for nemnda og det må skje skriftlig. Det finnes utdypende informasjon på Arbeidstilsynets nettsted.

Frist for å bringe saken inn for nemnda er senest fire uker etter at arbeidsgiver avslo arbeidstakers krav. Nemnda behandler fristen strengt og det er nok at arbeidstaker er muntlig orientert av arbeidsgiver om avslag på utvidelse av stilling for at fristen begynner å løpe, så lenge avslaget er tydelig.

21. mai 2013

Denne spalten er publisert i Lektorbladet #3 2013.

se mer innhold fra kategorien

Juridisk taltLektorbladet
fortrinnsrett

Flere artikler du kanskje er interessert i

Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Juridisk talt
Gruppestørrelse har noe å si!
Stadig mer overfylte klasserom er et økende problem. Det handler om elevenes lovpålagte rettigheter, men like mye om lektorenes arbeidsbelastning.