Opplæringslovens kapittel 9a

Hva gjør jeg hvis jeg blir beskyldt for å ha krenket en elev med «mobbing, diskriminering, trakassering eller vold»? § 9 A-5

MARS, 2021

SVAR:

De fleste lektorer blir paralysert når de innkalles til et møte som skal handle om opplæringslovens § 9 A-5. Det er bestemmelsen som tydeliggjør at skolen har en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev. Ettersom rammen for bestemmelsen er «mobbing, diskriminering, trakassering eller vold», treffer en slik påstand de fleste lektorer rett i profesjonshjertet.

Alle lektorer har en plikt til å varsle om mulig krenking. Alle lektorer har også en rett til å ta til motmæle mot påstander eller beskyldninger. Også lektorer har en rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø på jobb.

Når en lektor beskyldes for å ha brutt opplæringslovens § 9 A-5, er det viktig at saksgangen i arbeidsgivers håndtering er tydelig og forutsigbar.

Skolen skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst. Lektoren skal få vite hva loven sier, hvilken opplevelse eleven har hatt og sakens objektive alvorlighetsgrad.

  • Alle varsler om mulige krenkelser skal konkretiseres og dokumenteres skriftlig.
  • Det skal undersøkes om det foreligger en krenkelse. Elevens opplevelse skal konkretiseres og skriftliggjøres, og forelegges den ansatte til kontradiksjon.
  • Det skal være en samtale med lektoren om sakens faktum: Hvilken kontekst er hendelsen oppstått i? Er hendelsene gjentakende eller grove, eller beror de på misforståelser?
  • Lektorens versjon av hendelsen(e) og konteksten skal skriftliggjøres. Påstandene imøtegås punkt for punkt.
  • Skolens undersøkelse skal dokumenteres, og eventuelle tiltak besluttes.
  • Forslag til tiltak drøftes med lektoren. Vil det være aktuelt med reparerende tiltak mellom lektor og elev? Lektorens mulige involvering i tiltak avklares og besluttes.
  • Skolen må avklare om saken skal behandles som en personalsak eller om den avsluttes.
  • Eventuelle reaksjoner overfor lektoren skal stå i forhold til krenkelsen. Eventuelle tiltak skal være saklige, hensiktsmessige og forholdsmessige og knyttet til den aktuelle situasjonen. Eleven og de foresatte har ikke innsyn i tiltak som iverksettes for lektoren.
  • Når saken avsluttes, bør det avklares hvor lenge referatene fra samtalene skal lagres i lektorens personalmappe.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss