Sentralstyret

Sentralstyret er Norsk Lektorlags øverste organ i perioden mellom landsmøtene.

Det sittende sentralstyret i Norsk Lektorlag ble valgt 24. november 2023 og inntrådte 1. januar 2024.

Dette gjør Sentralstyret:

 • Sentralstyret har ansvaret for å forberede landsmøtet.
 • Sentralstyret fremmer forslag til valgkomité overfor landsmøtet. Forslaget skal komme i stand ved å innhente forslag til ett medlem og ett varamedlem fra hvert fylkeslag.
 • Sentralstyret fremmer forslag til revisor overfor landsmøtet.
 • Sentralstyret utarbeider årsmelding og årsregnskap. Regnskap skal være revidert.
 • Sentralstyret velger medlemmer til arbeidsutvalget, tariffpolitisk utvalg, forhandlingsutvalget, fagpolitisk utvalg, redaksjonsrådet for medlemsbladet og andre utvalg, og gir disse mandat.
 • Sentralstyret fastsetter lønn/honorar til Lektorlagets leder.
 • Sentralstyret velger/ansetter generalsekretær, inngår arbeidsavtale og fastsetter instruks for stillingen.
 • Sentralstyret tar stilling til resultatet av tarifforhandlinger og kan vedta at resultatet av tarifforhandlingene skal gå til uravstemning.

Helle Christin Nyhuus

Helle Christin Nyhuus

leder

91691536
Olav Sandanger Myklebust

Olav Sandanger Myklebust

første nestleder

99377676
Karoline Torkildsen

Karoline Torkildsen

andre nestleder

41479389
Lin Cathrin Brunborg Anthun

Lin Cathrin Brunborg Anthun

medlem i sentralstyret og hovedtillitsvalgt i Vestland

Knut Kasbo

Knut Kasbo

medlem i sentralstyret

Liv Cathrine Krogh

Liv Cathrine Krogh

medlem i sentralstyret

97505303
Hilde Markussen

Hilde Markussen

medlem i sentralstyret

48129501
Leif Johannes Omland

Leif Johannes Omland

medlem i sentralstyret og hovedtillitsvalgt i Rogaland

90746542
Ane Kristin Rogstad

Ane Kristin Rogstad

medlem i sentralstyret

93603697
Gunnar Nyhammer

Gunnar Nyhammer

1. varamedlem i sentralstyret

Steinar Timenes

Steinar Timenes

2. vara i sentralstyret

45291268
Anette Vigrestad

Anette Vigrestad

3. varamedlem i sentralstyret

91390249

Fakta om sentralstyret


 • Sentralstyret skal ha 9 medlemmer, 3 varamedlemmer og 1 studentobservatør. Leder og 1. og 2. nestleder velges særskilt.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer velges for landsmøteperioden. Maksimal sammenhengende funksjonstid i Sentralstyret er åtte år. Denne tidsbegrensningen gjelder ikke leder. Maksimal funksjonstid som leder er åtte år, men landsmøtet kan i særskilte situasjoner beslutte å fravike dette.
 • Sentralstyret møter når leder eller minst 5 av Sentralstyrets medlemmer finner det nødvendig.
 • Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede, deriblant leder eller en nestleder. Styrevedtak skal protokollføres og godkjennes. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær har øverste tilstedeværende nestleder denne dobbeltstemmen.