image-2
Lektorbladet

Elevundersøkelsen bør erstattes

Norsk Lektorlag er positive til forslaget fra Stoltenbergutvalget om å erstatte Elevundersøkelsen med en kortere, forskningsbasert undersøkelse.
AVRedaksjonen
24. mai, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

(Lektorbladet nr. 2-2019)

Stoltenbergutvalget foreslår at en ny, forskningsbasert undersøkelse bør omhandle utvikling, helse, læringsmiljø og medvirkning.

Stemningsrapport
Elevundersøkelsen har vært omdiskutert lenge, og er i dag i stor grad en meningsmåling eller stemningsrapport om hva elever føler om skolen.
– Våre medlemmer rapporterer at skoleeiere og -ledere bruker resultater fra dagens Elevundersøkelse feil. Resultatene brukes enkelte steder på måter det ikke er dekning for, og som rasjonale for å innføre tiltak som begrenser lærerens profesjonelle handlingsrom unødig. Når elevene kjeder seg, lyser varsellampene hos skoleeiers egenutviklede trivselsbarometer, mens informasjon fra lærerne ikke tas med i betraktningen, sier Helgesen.

Svak validitet
Allerede i 2014, i rapporten Rapporterings- og dokumentasjonskrav i skolesektoren, ble det anbefalt at Elevundersøkelsen burde forenkles og kortes ytterligere ned, og gjøres enten helt eller delvis frivillig for kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre. I rapporten skriver de:

Dersom Elevundersøkelsens validitet er så svak som våre undersøkelser kan tyde på, kan det likevel stilles et stort spørsmål ved nytten av denne undersøkelsen. Utfra resultatene fra våre undersøkelser mener vi formålseffektiviteten til denne undersøkelsen er lav. Det oppgis også at det er behov for mye veiledning i gjennomføringen, noe som kan tyde på at heller ikke kostnadseffektiviteten er tilfredsstillende. Læringsmiljøet har betydning for skolens resultater. Hvorvidt Elevundersøkelsen gir relevant kunnskap som også brukes for å sikre et godt læringsmiljø, er noe mer usikkert.

Tidsbruk og bruksverdi
Norsk Lektorlag støtter Stoltenbergutvalgets forslag om å erstatte dagens spørreundersøkelse til elever med en kortere, forskningsbasert undersøkelse av elevers utvikling, helse, læringsmiljø og medvirkning. Før endelig utforming og innføring bør tidskonsekvensene for lærere og ledelse vurderes opp mot hvilken bruksverdi en slik undersøkelse kan ha.

Ingen kommentar
Utdanningsdirektoratet ønsker ikke å kommentere forslaget ut over dette: Forslagene fra Stoltenbergutvalget er sendt på høring og Utdanningsdirektoratet avventer oppsummeringen av høringssvarene.

Om Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. l vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3.
Elevundersøkelsen er hjemlet i forskrift om opplæringslova § 2–3. I denne paragrafen står det at skoleeier skal sørge for at nasjonale undersøkelser om motivasjon, trivsel, mobbing, elevmedvirkning, elevdemokrati og det fysiske miljøet blir gjennomført og fulgt opp lokalt. Dette betyr at skoleeier har et ansvar ikke bare om å gjennomføre undersøkelsen, men også at resultatene blir fulgt opp og brukt i utviklingen av en bedre skole.
I 2018 var det over 447 000 elever som svarte på Elevundersøkelsen. Samlet sett er det over 75 prosent av alle elever fra 5. trinn til vg3 som har gjennomført undersøkelsen.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbladet
kjønnsforskjeller

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbladet
Den skolepolitiske dobbeltkommunikasjonen
Skolen lider under et politisk verdikompromiss mellom den venstreradikale, progressive pedagogikken og den nyliberale markedslogikken.
Lektorbladet
Lektorlaget heller mot venstre
Medlemmene i Norsk Lektorlag stemmer på klima og miljø og på venstresiden. Dette viser en fersk medlemsundersøkelse.
Lektorbladet
Det skoleåret håret mitt ble grått
Som kontaktlærer får man mange vanskelige situasjoner i fanget, og mange av dem er det helt umulig å forberede seg på.