Justitias vekt
Medlemskap

Retningslinjer for juridisk bistand

Disse retningslinjene regulerer juridisk bistand du kan få som medlem av Norsk Lektorlag.
AVRedaksjonen
10. juni, 2020

Disse retningslinjene, sammen med Regler for god advokatskikk (RGA), gir en oversikt over
rutinene og reglene som gjelder for juridisk bistand til medlemmer i Norsk Lektorlag i saker om lønns- og arbeidsvilkår.

§1Norsk Lektorlag skal ivareta dine interesser som arbeidstaker. Skoleledere kan motta juridisk bistand knyttet til sin rolle som arbeidstaker.
§2Norsk Lektorlag yter juridisk bistand i saker som handler om lønns- og arbeidsvilkår. Juridisk bistand omfatter både arbeidsrettslig veiledning og rådgivning, og rettslig representasjon. Pensjonistmedlemmer kan ikke få juridisk bistand.
§3 Norsk Lektorlag kan, etter nærmere vurdering, utvide bistanden til
også å gjelde saker som indirekte har tilknytning til arbeidsforholdet.
§4Norsk Lektorlag gir ikke juridisk bistand for å løse problemer som har oppstått
(aktualisert seg) før innmeldingsdato. Du kan ikke få juridisk bistand før du har vært
medlem i 3 måneder (karenstid). Foreningens arbeidsutvalg kan, etter søknad, gjøre
unntak.
§5Studentmedlemmer kan få veiledning, men har ikke rett til rettslig representasjon.
Studentmedlemmer har rett til juridisk bistand fra de blir ordinære medlemmer,
og har da ikke karenstid.
§6Du må ha betalt all fagforeningskontingent til Norsk Lektorlag for å få juridisk bistand.
Dersom du ikke betaler kontingent, avsluttes påbegynt bistand, og en ny karenstid begynner.
§7Hvis du trenger juridisk bistand fra Norsk Lektorlag, kan du henvende deg til
sekretariatet selv, eller via din tillitsvalgte.
§8Norsk Lektorlag overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere.
Dersom du på egen hånd pådrar deg utgifter til advokat eller andre rådgivere, vil
foreningen ikke dekke utgiftene. Norsk Lektorlag avslutter igangsatt bistand hvis du
samtidig bruker en ekstern profesjonell rådgiver.
§9I forbindelse med oppsigelsessaker og personalsaker hvor det er korte frister og
du eller tillitsvalgt ikke har lykkes å kontakte sekretariatet i tide, kan Norsk Lektorlag
etter søknad og på bakgrunn av en nærmere vurdering dekke utgiftene du har hatt
for å ta de første nødvendige skritt i saken.
§10Generalsekretæren avgjør hvilken rådgiver/prosessfullmektig som skal gi deg bistand.
§11Du som benytter foreningens tilbud om juridisk bistand, kan når som helst frasi deg denne.
Dette skal du gi beskjed om skriftlig.
§12Dersom du ikke følger de rådene og anbefalingene som rådgiver/ prosessfullmektig gir deg,
kan Norsk Lektorlag stanse bistanden og frasi seg saken. Det samme gjelder dersom du gir
feilaktige eller ufullstendige opplysninger i saken. Før en slik avgjørelse tas, skal saken
drøftes med deg. Ved eventuelt opphør av bistanden på dette grunnlaget skal foreningen
utføre oppgaver som ikke kan vente uten at du taper rettigheter eller oversitter absolutte frister.
§13Generalsekretær har fullmakt til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet i første instans
(det vil si forliksrådet eller tingretten). Lektorlagets arbeidsutvalg bestemmer om du skal få
advokatbistand hvis saken din skal føres for lagmannsretten. Generalsekretæren presenterer
saken for arbeidsutvalget.
§14Lektorlaget dekker utgifter til rettsbehandling av arbeidsrettslige tvister som ikke lar seg
løse gjennom forhandlinger, etter avgjørelse fra generalsekretær. Dette inkluderer utgifter
til rettslig representasjon (advokat), sakkyndige og vitner samt rettsgebyrer. Utgifter til
privat oppnevnt sakkyndige samt utredninger fra eksterne aktører og andre ekstraordinære
utgifter i rettsbehandlingen dekkes etter godkjenning fra generalsekretær.
§15Generalsekretæren kan sette en økonomisk ramme for Lektorlagets medvirkning i saken.
Dersom du har avvist et forlikstilbud som Norsk Lektorlag anbefaler, må du selv være beredt
til å bære risikoen for idømte saksomkostninger for motparten.
§16Det er en forutsetning for juridisk representasjon at du forplikter deg til å kreve Lektorlagets
kostnader dekket av motparten ved sakens avslutning dersom du får medhold i saken/ vinner
med sakskostnader. Tilkjente sakskostnader tilfaller Lektorlaget. Eventuelle etterfølgende
utbetalinger fra motparten skal gå til dekning av utgiftene som Norsk Lektorlag har hatt til
den juridiske bistanden. Dette gjelder også hvis du frasier deg tilbudet om juridisk bistand
underveis i saken. Du skal informeres om denne forpliktelsen ved undertegnelse av fullmakt.
§17Dersom generalsekretæren ikke går inn for å anlegge sak i første instans (forliksrådet/tingretten),
skal du få et begrunnet vedtak. Du kan klage på vedtaket til sentralstyret som avgjør om sak
skal anlegges. Klagefristen er to uker fra du mottar avgjørelsen. Du skal opplyses om klagefristen.
§18Retningslinjene for juridisk bistand gjelder så langt de passer for kollektive arbeidsrettssaker
(det vil si saker for Arbeidsretten) og for spørsmål om partshjelp, altså om Lektorlaget skal
gå inn i en sak til støtte for en av partene. Sentralstyret skal orienteres om saker som fremmes
for Arbeidsretten. Generalsekretæren har fullmakt til å bestemme om en sak skal bringes inn for Arbeidsretten

Les mer om medlemskap i Norsk Lektorlag

se mer innhold fra kategorien

Medlemskap
bistand

Flere artikler du kanskje er interessert i

Medlemskap
Har du kolleger som burde bli med i Lektorlaget?
Du som verver kan velge mellom fine vervepremier!
Medlemskap
Rabatt på fagtidsskrifter
Hold deg faglig oppdatert! Som medlem av Norsk Lektorlag får du 25 % rabatt på et utvalg fagtidsskrifter innen humaniora, samfunnsfag og pedagogikk fra Universitetsforlaget.