image-8
Lektorstudentene

Dette kan du forvente som student på Lektorutdanning 8-13

Du kan stille kvalitetskrav til utdanningsinstitusjonen din.
AVRedaksjonen
11. juni, 2020

Du har kanskje lagt merke til at struktur og innhold i Lektor 8-13 varierer fra studiested til studiested?

Til grunn for de program- og emneplaner du møter på studiet ditt ligger likevel følgende:

Hvilke kvalitetskrav kan du stille til studiene dine?

Her har vi gjort en oppsummering av de viktigste kvalitetskravene du kan stille til utdanningsinstitusjonen din i forhold til:

 1. Oppbygging og metode
 2. Praksis
 3. Internasjonalisering

1. Kvalitetskrav – oppbygging og metode

 • kvalifisere for undervisning på trinn 8-13, utgjøre 300 studiepoeng og gi mastergrad
 • for Fag 1 tilby deg minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13
 • for Fag 2 tilby minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13
 • for Profesjonsfag tilby minst 60 studiepoeng fordelt på minst 30 studiepoeng pedagogikk og minst 30 studiepoeng fagdidaktikk. Fagdidaktikk skal være tilpasset og relevant for Fag 1 og Fag 2
 • fordele inntil 20 studiepoeng på ett eller flere av de tre fagene
 • fremme integrering av teori og praksis, faglig progresjon, være profesjonsrettet og ha forskningsforankring
 • være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for profesjonen
 • ha variasjon i undervisnings-, lærings og vurderingsformer – dette er i de nasjonale retningslinjene spesielt understreket for profesjonsfaget (pedagogikk og didaktikk)
 • legge til rette for en aktiv studentrolle i læreprosessen og fremme selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritiske refleksjonsevner hos studenten
 • lære studenten å forholde seg aktivt og kritisk til forskning
 • forberede studenten på masteroppgaven gjennom å gi en obligatorisk fordypningsoppgave som gjennomføres i løpet av 3. studieår i Fag 1 eller Fag 2
 • ha et krav om masteroppgave med et omfang på minimum 30 studiepoeng i Fag 1 og sikre at studenten gis relevant veiledning

2. Kvalitetskrav til praksis

 • sikre at studenten får 100 dager med praksis. Praksisopplæringen skal ha progresjon, være veiledet, vurdert og variert, og fordeles over minst fire av fem studieår
 • sikre at studenten får praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring
 • sørge for at siste praksisperiode har særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar
 • se til at rektor ved praksisskolen tilbyr praksislærere med tilfredsstillende faglig fordypning. Disse skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng og 3 års undervisningserfaring.
 • sammen med skoleeier og rektor sørge for at praksislærere får nødvendig etterutdanning i veiledning
 • kvalitetssikre praksisskoler og praksisopplæringen, herunder at praksislærer gir studenten systematisk og forutsigbar veiledning og involverer studenten i planlegging og evaluering av veiledningen

3. Kvalitetskrav til internasjonalisering

 • Legge til rette for at studentene kan ta deler av utdanningen i utlandet, og skal fastsette vilkår for at oppholdet kan godkjennes som del av fagstudiet og av praksisopplæringen

Hvor kan du henvende deg hvis du opplever sviktende kvalitet på studiet?

Alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr lektorutdanning, skal ha programutvalg for lektorutdanningen der det sitter studentrepresentanter.

Henvend deg i første omgang til studentrepresentanten din i programutvalget for lektorutdanningen. Denne/disse finner du frem til via studiestedets nettsider.

Du kan også henvende deg til Roger Johnsen, organisasjonsrådgiver i Norsk Lektorlag (e-post rj@norsklektorlag.no, tlf. 24155008).

se mer innhold fra kategorien

Lektorstudentene
lektorutdanningUtdanning

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorstudentene
Dette får du som studentmedlem
Er du lektor- eller PPU-student? Da bør du bli studentmedlem i fagforeningen som setter lektorene først.
Lektorstudentene
Veiledning – hva har du krav på?
Hva kan du forvente av veiledning som nyutdannet nyansatt lektor? En god del, faktisk!
Lektorstudentene
Lektorstudentenes studentpolitiske program
Lektorstudentene er studentorganisasjonen til Norsk Lektorlag.