Mobbing på arbeidsplassen

Hva regnes som mobbing på arbeidsplassen, hvordan får jeg hjelp fra fagforeningen min?
AVRedaksjonen
image-0

Mobbing er en situasjon der en arbeidstager gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger fra andre på arbeidsplassen. Det finnes ingen lovbestemt definisjon av mobbing, men Arbeidstilsynet definerer mobbing som «systematiske og vedvarende negative handlinger/ hendelser rettet mot en enkeltperson som opplever seg underlegen».

Når Norsk Lektorlag forholder seg til det juridiske begrepet «mobbing», omfattes altså ikke enkeltepisoder eller situasjoner hvor partene i de ulike situasjonene er likeverdige.

Arbeidsgivers styringsrett

Noen ganger er arbeidstager uenig i arbeidsgivers utøvelse av styringsretten. Norsk Lektorlag vil innledningsvis understreke at arbeidsgivers utøvelse av styringsretten i seg selv (per se) hverken er mobbing eller trakassering, selv om arbeidstager er uenig i beslutninger arbeidsgiver har tatt.

Bruk av arbeidsgivers styringsrett kan også gi ulikheter mellom ulike arbeidstagere uten at dette nødvendigvis er rettsstridig. Når Norsk Lektorlag skal analysere om utilbørlig atferd har forekommet fra arbeidsgivers utøvelse av styringsrett, vil vurderingkriteriene være:

 • Er det tatt usaklige eller utenforliggende hensyn?
 • Har saksbehandlingen vært uforsvarlig?
 • Er arbeidstagers rett til kontradiksjon fulgt?
 • Er rutiner fulgt?
 • Har atferd utover hva en arbeidstager må påregne forekommet?
 • Og som alltid i slike saker: faktumavklaring: hva har forekommet.

Forutsetninger for å følge opp enkeltsaker

Flere ulike forutsetninger må foreligge for at Norsk Lektorlag som fagforening skal følge opp en enkeltsak om mobbing. Disse forutsetningene beskrives først punktvis, og begrunnes så nærmere nedenfor:

 1. At du som arbeidstager fortsatt er i ansettelsesforholdet.
 2. At du som arbeidstager har beskrevet handlingene og forsøkt å definere hvordan mobbingen virker inn på din arbeidssituasjon.
 3. At du som arbeidstager må ha forsøkt å ta opp saken internt på arbeidsplassen gjennom leder, tillitsvalgte eller verneombud.
 4. At din leder/ ledelse er gitt en mulighet til å løse saken.
 5. At du som føler deg mobbet gir en skriftlig redegjørelse av hendelsesforløp, løsningsforsøk og egen forventning til resultat.
 6. At du som føler seg mobbet må gi Norsk Lektorlag en skriftlig tillatelse til å ta opp saken med arbeidsgiver og eventuelt andre berørte i saken, og eventuelt også ta saken din videre med Arbeidstilsynet eller andre aktører.

Forutsetning nr 1: Du er fortsatt i ansettelsesforholdet.

Norsk Lektorlag støtter som utgangspunkt medlemmer i pågående prosesser. Det at ditt arbeidsforhold ikke er avsluttet er en forutsetning for at Norsk Lektorlag vil gå videre med saken.

Er du i et arbeidsforhold, men er sykmeldt, send kopier av eksisterende eller tidligere sykemeldinger til oss. Har din fastlege sykmeldt deg på grunn av forhold på arbeidsplassen skal legen ha meldt dette på et eget skjema som er sendt til Arbeidstilsynet. Send Norsk lektorlag kopi av sykmeldingene, eventuelt kopi av journalen fra fastlegen din som beskriver forholdene på arbeidsplassen som har ført til sykmeldingen.

Forutsetning nr 2: Du forsøker å beskrive handlingene og definere hvordan mobbingen virker inn på din arbeidssituasjon.

Du har tatt kontakt med Norsk Lektorlag for å få hjelp til å håndtere en situasjon som du oppfatter som mobbing. For Norsk Lektorlag er det viktig å identifisere med deg hvordan den situasjonen du er i / de handlingene du har vært utsatt for har gjort din arbeidssituasjon vanskelig. For Norsk Lektorlag er det viktig at de handlingene eller situasjonene du opplever som krenkende og utilbørlig atferd skal adresseres og opphøre. Hendelsesforløpene må konkretiseres.

For det første:

Beskriv skriftlig episode for episode/ situasjon for situasjon hvilke handlinger du har vært utsatt for som du opplever utgjør mobbing eller trakassering. Når skjedde episodene/ situasjonen, og som følge av hva? Hvem deltok i episoden/ situasjonen? Var det noen som var vitne til situasjonen eller overhørte det?

Vi anbefaler at du er så tydelig og konkret i din beskrivelse av hver situasjon/ hendelse som du klarer.

For det andre:

Knyttet til hver episode du allerede har beskrevet:

 • Hvordan/ på hvilken måte opplevde du handlingen/ situasjonen som krenkende eller utilbørlig?
 • Hva var klanderverdig i situasjonen?
 • Hvis noen av sitasjonene/ hendelsene var spesielt plagsomme, skremmende eller truende, forklar på hvilken måte. 

Dersom du selv har reagert i disse situasjonene, beskriv så objektivt som mulig din egen reaksjon og handlinger.

For det tredje:

Hvordan/ på hvilke måter opplevde du disse handlingene/ disse situasjonene som vanskelige i forhold til din arbeidssituasjon/ arbeidsforhold?

Dette kan for eksempel relatere seg til at følgende har vært vanskelig for deg

 • å opprettholde ditt gode navn og rykte på arbeidsplassen?
 • å opprettholde gode sosiale kontakter med andre?
 • å kommunisere trygt, godt og effektivt med andre?
 • at din arbeidssituasjon eller livssituasjon har blitt vanskelig(ere)?
 • at handlingene på ulikt vis virker ødeleggende eller truende for din psykiske helse og selvbilde?

Forutsetning 3: Du må ha forsøkt å ta opp saken internt på arbeidsplassen gjennom leder, tillitsvalgte eller verneombud.

Vi ber deg om å beskrive når, hvordan og med hvem du allerede har tatt opp din opplevelse av å ha blitt mobbet på arbeidsplassen. Dersom du har gjort dette skriftlig i en eller annen form ber vi om at du sender alt skriftlig materiale i saken til Norsk Lektorlag.

Dersom du ikke allerede har tatt opp saken på arbeidsplassen, må dette gjøres. Å ta opp saken internt med arbeidsgiver er et viktig første skritt, også der den som mobber deg er din nærmeste arbeidsleder.

Dette fordi den som hevder seg mobbet eller trakassert må ha protestert skriftlig på behandlingen på en eller annen måte til arbeidsgiver, enten i form av sms, e-poster, referatførte møter mm. For at Norsk Lektorlag skal kunne hjelpe deg videre med din sak, må vi derfor også vite hvordan du har varslet din arbeidsgiver om at den behandlingen du har vært utsatt for ikke har vært akseptabel.

Dersom du ennå ikke har varslet arbeidsgiver, men ønsker vår hjelp til dette, ber vi om at du presiserer dette, ettersom dette har betydning for vår strategi fremover. Vi anbefaler at du skriver ned de ulike hendelsene/ situasjonene basert på den «oppskriften» som fremgår over i forutsetning nr 2, og sender dette til oss.

Arbeidsgiver skal ha en rutine for rapportering av mobbing, og også inneholde informasjon om hvem du skal henvende deg til for å rapportere om mobbingen. Hvis det er din nærmeste leder som er problemet, må du henvende deg til den leder som er over din nærmeste leder, eller til verneombud.

Forutsetning nr 4: Din leder/ ledelse er gitt en mulighet til å løse saken.

Arbeidsgiver har en plikt til å søke å forhindre at mobbing og trakassering oppstår, og har også en klar plikt til å søke å løse situasjoner hvor den enkelte arbeidstaker oppdager eller opplever at mobbing eller trakassering skjer.

Motsatt har arbeidstageren en plikt til å varsle om når utilbørlig atferd finner sted, og har også et medvirkningsansvar til å søke å løse en situasjon som er oppstått.

For Norsk Lektorlag er det derfor viktig at du som arbeidstager har varslet arbeidsgiver om det du opplever som mobbing, og at du har medvirket til tiltak med sikte på å løse situasjonen.

Løsningsforsøk og forslag til tiltak ligger som utgangspunkt hos arbeidsgiver.

Når ledelsen mottar et varsel om trakassering, skal ledelsen for det første avdekke hendelsesforløpet. Det skal gjennomføres møter både med deg som opplever å ha blitt mobbet og med den eller de som beskyldes for å mobbe. Formålet med møtene er å avklare hva som har skjedd. Den som beskyldes for mobbing har en rett til å få høre hvilke hendelser/ situasjoner de skal ha mobbet, for å kunne gi sin versjon av hendelsene/ situasjonen. Både du som opplever deg mobbet og den som beskyldes for å mobbe kan ha med støttepersoner i slike møter.

Basert på dialogen mellom dere skal arbeidsgiver foreslå noen tiltak som skal få mobbingen til å opphøre. Slike tiltak skal fremgå av skriftlig dokumentasjon fra møtene i form av oppfølgingspunkter. Dersom møtene gir grunnlag for ulike reaksjoner, må dette nedtegnes. Det må føres skriftlige referat fra møtene der bakgrunnen for møtet fremgår, hva som ble diskutert og hvilke tiltak som ble besluttet iverksatt. Referatet bør underskrives av alle parter for å sikre notoritet.

Hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres vil være avhengig av sakens alvorlighet, partenes innstilling til forsoning og til å legge saken bak seg, og arbeidsgivers behov.

Dersom det viser seg at mobbingen ikke bare er gjort mot en person eller gjøres av en person kan for eksempel en AMU-kartlegging være et eksempel på tiltak som kan gjennomføres for at arbeidsgiver skal få oversikt over skolens totale arbeidsmiljø

Forutsetning nr 5: Du som føler deg mobbet gir en skriftlig redegjørelse av egen forventning til resultat

Vi ber om at du reflekterer over hva du ønsker skal være det forventede resultat i saken. Et helt klart forventet resultat er at handlingene som oppleves som mobbing skal stanses og opphøre.

Noen arbeidstagere forventer at den som mobber skal bli møtt med straffereaksjoner fra arbeidsgiver. Det kan ikke Norsk Lektorlag iverksette, ettersom hvilke reaksjoner arbeidsgiver vil benytte mot den eller det som har mobbet er innenfor arbeidsgivers styringsrett å avgjøre, og utenfor Norsk Lektorlags myndighet.

Forutsetning nr 6: Du som føler deg mobbet må gi Norsk Lektorlag en skriftlig tillatelse til å ta opp saken med arbeidsgiver og eventuelt andre berørte i saken

Norsk Lektorlags forventning til deg er at du søker å samarbeide med alle parter i saken. Vær klar over at din samarbeidsevne både med kollegaer og ledelse vil kunne bli et vurderingstema, eller det vil heller si det motsatt: din oppførsel i form av manglende samarbeidsvilje og manglende vilje eller evne til å ta korrektiver på egen oppførsel kan på ulike måter slå tilbake på deg selv. Vi anbefaler derfor at du som arbeidstaker søker å være så samarbeidsvillig som mulig.

Dersom du ønsker å sette deg nærmere inn i regelverket rundt mobbing har Arbeidstilsynet en nyttig nettside http://www.jobbingutenmobbing.no/ , som også beskriver Arbeidstilsynets litt begrensede mandat i å kunne gå inn i slike saker.

Vi ser frem til å høre fra deg og motta dine skriftlige innspill.