image-9
Konferanse

Lektorkonferansen 2021: Fullføringsreformen

Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?
17.
novemberkl 14.00

Quality Hotel 33

Østre Aker vei 33

Lektorkonferansen er Norsk Lektorlags årlige konferanse om utdanningspolitikk og utdanningsfaglige spørsmål.

Fullføringsreformens hovedmål er at flere skal fullføre videregående skole. Fullføringsprosenten på studieforberedende er allerede høy, men reformen setter også bedre studieforberedthet som et mål.

På studieforberedende utdanningsprogram skal man utarbeide en ny fag- og timefordeling. Elevene skal få mer trening i å lese lengre krevende tekster, akademisk skriving og kritisk tenkning. Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Her ligger det noen utfordringer og motsetninger.

Er elevene klare for å ta disse valgene?

Er fordypning og valgfrihet løsningen på fullføring og studieforberedthet?

Treffer reformen med tiltakene den foreslår for å bedre studieforberedtheten, eller er det skivebom?

Forslaget om få fellesfag og omfattende valgfrihet vil kunne svekke den studieforberedende kompetansen, advarer dekaner ved UiO i et innlegg i Aftenposten 19. april.

I løpet av konferansen skal vi blant annet se på hva forskningen sier om hvor klare elevene er for videregående opplæring. Vi skal også høre fra lektorene som står i klasserommet. Det blir paneldebatt om studieforberedthet, og det blir politikerdebatt om reformens treffsikkerhet.

Årets konferanse er 17. november kl. 14-17, på Quality Hotel 33 på Økern.

Konferansen vil også bli strømmet på nettsiden og facebooksiden vår (krever ingen påmelding).

Program

Aslak Bonde er konferansier.
Kl. 14.00Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag, innleder konferansen.
Kl. 14.05Tine S. Prøitz, prof. i pedagogikk og medlem i Liedutvalget,
presenterer fullføringsreformen og dens utfordringer.
Kl. 14.15Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn presenterer forskning om overgangen mellom
ungdomsskolen og videregående: Hvor klare er de for spranget?
Lektor Knut Kasbo har hatt seks 10. klasser siden 2009, og forteller om sine
erfaringer fra klasserommet med elever som skal begynne på videregående.
Lektor Helle C. Nyhuus jobber på Drammen vgs. og forteller om erfaringen
med elever som snart er ferdige med videregående og skal videre i livet.
Kl. 14.50Benstrekk
Kl. 15.00Paneldebatt: Fullføringsreformen legger opp til at større valgfrihet og
dybdekunnskap skal gi mer studieforberedte elever. Er det riktig oppskrift?
I panelet:
Marianne Aasen (skal lede Opptaksutvalget)
Sara Berge Økland (leder Lektorstudentene)
Tom Lindstrøm (prof. i matematikk ved UiO)
Berit Lødding (forsker ved NIFU)
Rita Helgesen (leder Norsk Lektorlag)
Kl. 15.45Pause
Kl. 16.00Debatt om fullføringsreformens virkemidler.
Panel:
Jan Tore Sanner (Høyre, medlem i utdanningskomiteen)
Freddy André Øvstegård (SV, medlem i utdanningskomiteen)
Anja Johansen (Venstre)
Olav S. Myklebust (lektor, satt i Liedutvalget)
Rita Helgesen (leder Norsk Lektorlag)
Kl. 16.30Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Spørsmål til statsråden fra salen, både den digitale og den fysiske.
Kl. 17.00Aslak Bonde avslutter
Ferdig kl. 17.05

Program

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/kunnskapsminister-tonje-brenna-foto-regjeringen-e1635505915559-140x140.jpg?ver=1635506478

Tonje Brenna

— kunnskapsminister

Tonje Brenna (Ap) ble kunnskapsminister 14. oktober 2021. Før dette var hun fylkesrådsleder i Viken. Hun har vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved Statsministerens kontor under Stoltenbergs andre regjering.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/Tine_Sophie_Proitz_USN_foto_privat-scaled-140x140.jpg?ver=1633526554

Tine S. Prøitz

— professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tine S. Prøitz har forsket på utdanningspolitiske og -faglige temaer som styring, læringsutbytte og læreres arbeid med vurdering. Hun satt i Lied-utvalget og leder Faglig råd for Lærerutdanning 2025.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/Per-Egil-Mjaavatn-NTNU-140x140.jpg?ver=1635153093

Per Egil Mjaavatn

— førsteamanuensis og forsker ved Pedagogisk institutt ved NTNU

Per Egil Mjaavatn har forsket på blant annet overgangen fra ungdomsskolen til videregående, fullføring av videregående og skoleprestasjon. Han har vært medlem/leder av flere nasjonale og internasjonale organ knyttet til barn og unges oppvekst og utvikling.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/Knut_Kasbo_lektor_grunnskolen_foto_privat-140x140.jpg

Knut Kasbo

— lektor

Knut Kasbo er lektor med opprykk i historie og har jobbet på Engebråten ungdomsskole siden 2009. Han er lærebokforfatter av engelskverket «Enter».

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2020/06/Helle-Christin-Nyhuus_2019_Norsk-Lektorlag-foto-Hans-Kristian-Thorbjørnsen-31-Cropped-2-140x140.jpg

Helle C. Nyhuus

— lektor

Helle C. Nyhuus er lektor med fagene samfunnsvitenskap, mikroøkonomi og matematikk. Hun jobber på Drammen videregående skole, og er første nestleder i Norsk Lektorlag.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/marianne_aasen_leder_opptaksutvalget_foto_privat-140x140.jpg

Marianne Aasen

— leder for Simula School of Research and Innovation

Marianne Aasen er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder Opptaksutvalget nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Til daglig jobber hun ved Simula og leder kursvirksomheten deres innen digital kompetanse. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/06/web-Sara-Berge-Okland-leder-lektorstudentene-Foto-Marit-Hommedal-140x140.jpg?ver=1635506295

Sara Berge Økland

— leder for Lektorstudentene

Sara Berge Økland skriver masteroppgave i historiedidaktikk ved Universitetet i Bergen, og er nytilsatt norsklærer ved Metis videregående skole.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/Tom_Lindstrom_UiO_foto_privat-140x140.jpg?ver=1635506264

Tom Lindstrøm

— professor i matematikk ved Universitetet i Oslo

Tom Lindstrøm har vært medlem av ulike råd og utvalg fra læreplangruppen for Reform '94 til kjerneelementgruppen i fagfornyelsen. Han var den første lederen for Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo og er engasjert i begynnerundervisningen både som foreleser og lærebokforfatter.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/Berit_Lodding-e1633935816378-140x140.jpg?ver=1633935846

Berit Lødding

— forsker 1 ved NIFU

Berit Lødding har blant annet ledet en rekke evalueringer av satsinger for å styrke elevers gjennomføring av videregående opplæring og for kompetanseheving blant lærere. I 2014–2016 ledet hun forskningsprosjektet Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/freddy_andre_ovstegard_sv_foto_stortinget-e1634716874999-140x140.jpg?ver=1635506211

Freddy André Øvstegård

— SVs medlem i utdannings- og forskningskomiteen

Freddy André Øvstegård er stortingsrepresentant fra Østfold valgkrets og har sittet på Stortinget siden 2017.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/10/jan-tore-sanner-hoyre-foto-stortinget-140x140.jpg?ver=1635506178

Jan Tore Sanner

— medlem i utdannings- og forskningskomiteen fra Høyre

Jan Tore Sanner er første nestleder i Høyre, og er stortingsrepresentant for Akershus. Han var kunnskapsminister 2018-2020.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2021/11/anja-johansen-140x140.jpg

Anja Johansen

— Leder Nordland Venstre

Anja Johansen er leder for Nordland Venstre og var statssekretær for Guri Melby da hun var kunnskapsminister. Hun har undervist ved Aust-Lofoten vgs.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2020/03/2016.12_Olav.S.Myklebust-2252x252-1-140x140.jpg

Olav S. Myklebust

— lektor

Olav S. Myklebust jobber ved Volda vgs. Han satt i Liedutvalget og er hovedtillitsvalgt i Møre og Romsdal fylkeskommune. Han har jobbet i skolen i hele sitt yrkesaktive liv, og undervist både i grunnskolen, på yrkesfag og på studiespesialiserende program. Siden 1999 har han undervist ved fem ulike videregående skoler.

https://media.wpd.digital/norsklektorlag/uploads/2018/04/Rita-Helgesen_2017_-Lektorlaget-foto-Hans-Kristian-Thorbjørnsen-_KVADRAT-140x140.jpg

Rita Helgesen

— leder Norsk Lektorlag

Rita Helgesen er lektor med fagene nordisk, historie, litteraturvitenskap og bildemediekunnskap. Hun har undervist i norsk, historie og samfunnsfag, og har vært hovedlærer og fagleder.